Home » ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

slotxo

สินเชื่อบุคคลคืออะไร เมื่อคุณต้องการเงินสดไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด คุณสามารถขอกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล กับธนาคารได้ ซึ่งวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่คุณจะได้นั้นธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายได้ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน และประวัติการชำระหนี้ที่คุณมีอยู่
สินเชื่อในประเทศไทยจะเป็นสินเชื่อแบบไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน นั่นหมายถึงคุณไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใด ๆ ในการกู้เงิน การกู้สินเชื่อจำเป็นต้องดูองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ก่อนที่จะตัดสินใจกู้ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คุณอาจจะต้องจ่าย อัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงยอดที่ต้องชำระต่อเดือน
วัตถุประสงค์ที่คนไทยส่วนใหญ่ขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล, เพื่อการลงทุนหรือขยายธุรกิจ, เพื่อการศึกษา, เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์/ต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อการรวมหนี้ไว้ในที่เดียวเพื่ออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

xoslot

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อนั้น มีดังต่อไปนี้
มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีบริบูรณ์
มีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท (แล้วแต่สถาบันการเงินกำหนด) และมีรายได้ผ่านบัญชีธนาคาร
ต้องเป็นคนไทย หรือถือสัญชาติไทยเท่านั้น
หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี work permit ในการทำงานและพำนักในประเทศไทย
กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินผู้ให้กู้กำหนดเอาไว้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา/พนักงานบริษัท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
กรณีเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีที่ใช้บัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ แทนบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นต้น
สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
กรณีเป็นชาวต่างชาติที่พำนักและทำงานในประเทศไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
สำเนาใบอนุญาตในการทำงานในประเทศไทย (2 years or above work permit) ตั้งแต่ 2 ปีเป็นต้นไป
สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (Payment slip)
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน (latest 3-6 months bank statement)
กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

เครดิตฟรี

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจะอยู่ในลักษณะการคำนวณแบบร้อยละต่อปี ซึ่งธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน จะจัดแจงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอาไว้หลากหลายประเภท หลายอัตรา โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับประเภทของเงินกู้หรือสินเชื่อ
ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี หมายถึงหากนายดำปล่อยเงินกู้ให้นายแดง 100 บาท โดยตกลงว่าจะต้องจ่ายคืนในระยะเวลา 1 ปี นายดำก็จะได้เงินจากนายแดงไปใช้ แต่ภายในเวลา 1 ปี นายแดงจะต้องหาเงินมาคืนนายดำ 100 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินกู้อีก 10 บาท เป็น 110 บาท เป็นต้น
การเตรียมตัวก่อนขอสินเชื่อ ​​​​​​หากมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่เราต้องพิจารณาคือความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง ดังนั้นการเลือกประเภทของสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและกำลังในการหารายได้เพื่อชำระหนี้ในอนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งยังต้องทำความเข้าใจในกระบวนการและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อให้ละเอียด ถี่ถ้วนและรอบคอบ เพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมและสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติตามที่ต้องการ
เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนขอสินเชื่อ
เอกสารประจำตัว
เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) กรณีนิติบุคคล อาจใช้สำเนาทะเบียนการค้า หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
เอกสารเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่
ผู้มีรายได้ประจำ ใบรับรองเงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้มีอาชีพอิสระ กรณีเป็นสัญญาจ้าง อาจใช้สำเนาสัญญาว่าจ้างและหลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้าง กรณีเป็นแพทย์ ทนายความ ผู้สอบบัญชี วิศวกร สถาปนิก ควรแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยบัญชีเงินฝาก พร้อมใบแจ้งยอดบัญชี หรือสเตทเมนต์ (statement) ของบัญชีเงินฝากของตนเองหรือของกิจการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ใบหุ้น พันธบัตรรัฐบาล บัญชีเงินฝากธนาคาร
นิติบุคคล ได้แก่ สำเนางบการเงินปีล่าสุด และย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปี สำเนาแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี สำเนาเอกสารสิทธิในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ

สล็อต xo

หลักเกณฑ์ที่สถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ
โดยทั่วไปสถาบันการเงินต่างๆ จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อที่ไม่ต่างกันนัก เรียกว่าหลักการ 5C ประกอบด้วย
Character คุณลักษณะและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสินเชื่อ
Capacity ความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
Capital เงินทุน สินทรัพย์ หรือเงินฝาก เพื่อเป็นหลักประกัน
Collateral ผู้ค้ำประกันหรือหลักประกันที่ผู้ขอสินเชื่อนำมาจำนำ หรือจำนอง
Conditions ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ เช่น เศรษฐกิจ เงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลควรรู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่ขึ้นหรือลงตามต้นทุนของสถาบันการเงิน คงที่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้หรือในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี เป็นเวลา 4 ปี คุณก็จะเสียอัตราดอกเบี้ยในจำนวนเดิมเท่ากันตลอดทั้ง 4 ปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินจะประกาศออกมาเป็นครั้งๆ ไป โดยมักจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามเศรษฐกิจ โดยธนาคารจะประกาศอยู่เรื่อยๆ ในเว็บไซต์ของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) คือ วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบหนึ่งของการขอสินเชื่อ เมื่อคุณชำระเงินต้นคืนไปมากเท่าไหร่จำนวนเงินต้นคงเหลือที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยก็จะยิ่งน้อยลง ยิ่งเงินต้นเหลือน้อยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยก็จะถูกลงตามไปด้วยเท่านั้น โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือน ดอกเบี้ยประเภทนี้จะเป็นดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรกดเงินสด
ประเภทของสินเชื่อ ปัจจุบันมีสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกัน หมายถึง สินเชื่อที่ต้องนำสินทรัพย์ เช่น บ้าน หรือรถยนต์ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินเชื่อที่ขอมาเป็นสิ่งค้ำประกัน และสินเชื่อไม่มีหลักประกัน หมายถึง สินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่แสดงหลักฐานรายได้ตอนสมัครขอสินเชื่อ คุณก็สามารถได้รับสินเชื่อที่ต้องการได้
[NPC5]สินเชื่อเงินสด คือ สัญญาเงินกู้ ที่เป็นในลักษณะเงินกู้ก้อนใหญ่ก้อนเดียว หลังจากนั้นผู้กู้จะต้องทยอยชำระหนี้เป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ตามระยะเวลา และอัตราดอกเบี้ยที่สัญญากำหนด โดยระยะเวลาในการชำระหนี้สินเชื่อเงินสดนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น

บัตรกดเงินสด จะเป็นบัตรที่ใช้กดเงินสดจากตู้ ATM หากเจ้าของบัตรไม่กดเงินสด ก็ยังไม่เป็นหนี้ (ซึ่งไม่นับค่าธรรมเนียมการถือครองบัตรรายปี) แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือบัตรกดเงินสดจากตู้ ATM ผู้กดเงินสดจะถูกคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันแรก

lesphrasesde

Back to top