Home » สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สินเชื่อกรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

slotxo

ตึ๊งรถมอเตอร์ไซค์ อนุมัติไว ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมรับวงเงินสูง ต้องที่ คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ก็เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ ให้รถช่วยคุณ เงินมีใช้ รถยังมีขับ พร้อมให้คุณกลับไปสู้ต่อ ยื่นเรื่องง่าย พร้อมอนุมัติไว

xoslot

ข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช
วงเงินเต็มตามราคาประเมิน 100%
ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0.27% ต่อเดือน
ผ่อนสบายถึง 84 เดือน
สินเชื่อแบบไหนที่เหมาะกับคุณ
คาร์ ฟอร์ แคช แบบโอนทะเบียน
คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
​ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 1.85%-2.50%* ต่อเดือน​
เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 40.17%-54.00% ต่อปี
  คาร์ ฟอร์ แคช โปะ แบบไม่โอนทะเบียน
  คุณสามารถ ใช้รถได้ตามปกติ
  ​​ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
  ​ดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 24.00% ต่อปี
  เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 36 เดือน
  4 ขั้นตอนขอสินเชื่อ
 1. สมัครง่ายได้ทุกที่
 2. นัดรับเอกสาร
 3. รอแจ้งผลอนุมัติ
 4. รอรับเงิน
  คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
  อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีมอเตอร์ไซค์* เป็นของตนเอง (* มอเตอร์ไซค์ หมายถึง เครื่องยนต์น้อยกว่า 250 ซีซีลงมา หรือ 250 ซีซีขึ้นไปแต่ราคาไม่เกิน 100,000 บาท)
  อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ** ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน (** ชาวต่างชาติ สามารถขอสินเชื่อ คาร์ ฟอ แคช ได้เท่านั้น)
  เอกสารประกอบการสมัคร
  สำหรับบุคคลธรรมดา
  บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
  เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
  สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
  สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
  สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล
  หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
  สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
  แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
  งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
  สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
  สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

เครดิตฟรี

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า กรุงศรี ออโต้ ต่อเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการให้ความช่วยเหลือ
1) ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม
2) พักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน
เฉพาะ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด
สินเชื่อเช่าซื้อ พักชำระ ค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ พักชำระ เฉพาะเงินต้น
กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กรุงศรี ออโต้ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า
คุณสมบัติเบื้องต้นของลูกค้า

 1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับ กรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2564
 2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
  เอกสารประกอบการพิจารณา
 4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อ
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
 7. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน
  **หมายเหตุ: ข้อ 3. และ ข้อ 4. กรณีมีผู้ค้ำประกัน

สล็อต xo

รายละเอียด และ เงื่อนไข
1) มาตรการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 เท่านั้น
2) ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการและยืนยันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ ก่อนมาตรการเดิมสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน เพื่อให้มาตรการช่วยเหลือครั้งใหม่มีผลในรอบบัญชีปัจจุบัน กรณีแจ้งความประสงค์หลังวันครบกำหนดชำระค่างวดปัจจุบัน หรือ หลังมาตรการเดิมสิ้นสุดมาตรการความช่วยเหลือครั้งใหม่จะมีผลในรอบบัญชีถัดไป
3) ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของ กรุงศรี ออโต้
4) ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจะไม่สามารถขอสินเชื่อใหม่กับ กรุงศรี ออโต้ ได้ตามระยะเวลาที่ กรุงศรี ออโต้ กำหนด
5) กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
[NPC5]โปรดดำเนินการยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผ่าน e-form พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาได้ที่ https://bit.ly/33Gb8s8 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2740-7400 กด 3 หรือ 5

lesphrasesde

Back to top