Home » สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

slotxo

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน

xoslot

การขอสินเชื่อ Your Loan
วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 – 2,000,000 บาท
ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวด สำหรับรายเดือน หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์
ชำระคืนธนาคารเป็นงวดรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัวประชาชน
เอกสารประกอบการสมัครสำหรับพนักงานประจำ
สลิปเงินเดือนปัจจุบัน (สำหรับพนักงานประจำ)
เอกสารประกอบการสมัครสำหรับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ
เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ (กรณีจดทะเบียน)
เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ (กรณีไม่ได้จดทะเบียน) เช่น
สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
เอกสารการเสียภาษีป้าย
ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

เครดิตฟรี

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan
(กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ และศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อบุคคล Your Loan
วันที่จัดพิมพ์ : 1 สิงหาคม 2563

 1. ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร
  สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้าไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการใช้เงินในแต่ละเดือนได้อย่างลงตัวและชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน หรืองวดรายสองสัปดาห์ งวดละเท่า ๆ กัน
 2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง
  • จำนวนเงินกู้ยืมทั้งหมด: วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร: 10,000 บาท
  • ระยะเวลาการกู้ยืม: ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 6 งวด (เดือน) และสูงสุดไม่เกิน 60 งวด (เดือน) หรือ 130 งวดสำหรับรายสองสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25.00 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 25.00 ต่อปี
  หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยจากตารางข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ประกาศเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website ของธนาคาร
  • การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน
  • ตารางเวลาชำระคืนเงินกู้: เมื่อท่านได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ Your Loan แล้ว ธนาคารจะจัดส่งตารางเวลาการชำระคืนเงินกู้ให้กับท่านทาง Email ที่ได้แจ้งในการสมัครขอสินเชื่อ และผ่านการยืนยันกับทางธนาคาร
  • ช่องทางการให้บริการ: ท่านสามารถสมัครขอสินเชื่อ Your Loan ได้ทาง SCB Easy Application
  • ช่องทางการจัดส่งใบแจ้งยอดรายการ ใบเสร็จรับเงินกู้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง: เนื่องจากผลิตภัณฑ์ Your Loan เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งยอดรายการ ใบเสร็จรับเงินกู้ ใบกำกับภาษี และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้กับท่านทาง Email ที่ได้แจ้งในการสมัครขอสินเชื่อ และผ่านการยืนยันกับทางธนาคาร
 3. ประเภทการผ่อนชำระ
  ชำระเป็นรายเดือน หรือรายสองสัปดาห์ โดยท่านสามารถเลือกได้ในขั้นตอนสมัครขอใช้บริการสินเชื่อ
 4. คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นลูกค้าปัจจุบันของทางธนาคารไทยพาณิชย์
  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
  • รายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร: 10,000 บาท
  • ไม่มีสินเชื่อที่อยู่ระหว่างการดำเนินการสมัคร (เฉพาะสินเชื่อบุคคล Your Loan เท่านั้น)

สล็อต xo

 1. เอกสารประกอบการสมัคร
  พนักงานประจำ
  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
  เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ
 2. เอกสารยืนยันรายได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (เต็มเดือน)
  • หนังสือรับรองการเสียภาษีเงินได้
 3. เอกสารยืนยันการประกอบธุรกิจ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  กรณีที่จดทะเบียน
  • สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์
  กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน
  • เอกสารที่ออกจากทางราชการเพื่อยืนยันการทำธุรกิจ เช่น
 • สัญญาเช่า สัญญาจ้าง
 • เอกสารการเสียภาษีป้าย
 • ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 1. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง
  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานราชการ : ค่าอากรแสตมป์สัญญาเงินกู้ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อบุคคล Your Loan แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนดไว้
  ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลอื่น : ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน
  ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระผ่านเครื่อง ATM / Laser ATM ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net) ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) ไม่เรียกเก็บ บาท/ครั้ง
  ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน
  เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ 7-11 (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 15 บาท/ครั้ง
  สำนักงานบริการเอไอเอสและร้านเทเลวิชทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง)15 บาท/ครั้ง
 • Tesco Lotus และ Tesco Lotus Express ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง)
  10 บาท/ครั้ง
 • ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขา (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 10 บาท/ครั้ง
  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
  [NPC5]หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศค่าบริการและเบี้ยปรับที่ธนาคารเรียกเก็บของสินเชื่อธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้จาก Website ของธนาคาร

lesphrasesde

Back to top