Home » หนี้สาธารณะปี 63 แตะ 49.34%

หนี้สาธารณะปี 63 แตะ 49.34%

หนี้สาธารณะปี 63 แตะ 49.34%

slotxo

ครม.รับทราบหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นงบประมาณ 63 แตะ 49.34% วงเงินรวม 7.8 ล้านล้าน เพิ่มจากปี 62 ที่อยู่ 41.1% ชี้ยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังที่ยังบริหารได้

xoslot

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังรายงานดังนี้คือ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563 ยังคงอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(จีดีพี)อยู่ที่ 49.34% จากกรอบที่กำหนดไม่เกิน60% สัดส่วนภาระหนี้ของรัฐบาลต่อประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณอยู่ที่ 25.38% จากกรอบที่กำหนดไม่เกินร้อยละ 35 สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อหนี้สาธารณะทั้งหมดอยู่ที่ 1.78% จากที่กำหนดไม่เกิน10% และสัดส่วนภาระหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการอยู่ที่ 0.01% จากที่กำหนดไม่เกิน 5%
สำหรับสถานะหนี้สาธารณะคงค้างมีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท คิดเป็น 49.34 % ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่41.10% เนื่องจากหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรงเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ เพื่อนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการสร้างขีดความสามารถของประเทศผ่านโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนสถานะหนี้เงินกู้คงค้างของหน่วยงานของรัฐมีดังนี้ รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ
ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีหนี้เงินกู้คงค้างจำนวน 94,733.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.03%, รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินที่กระทรวงการคลังไม่ได้ค้ำประกัน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจให้กู้ยืม รัฐวิสาหกิจทำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และรัฐวิสาหกิจทำธุรกิจประกันสินเชื่อ มีหนี้เงินกู้คงค้างรวม 538,077.72 ล้านบาท ขณะที่สถานะหนี้เงินกู้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 38,069.47 ล้านบาท และ สถานะหนี้เงินกู้คงค้างของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)มีจำนวน 5,263,049 ล้านบาท ซึ่งเป็นการกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการเงินของธปท.
นอกจากนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการคลังที่เกิดจากหนี้สาธารณะ ทางกระทรวงการคลังระบุว่า หนี้สาธารณะจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท แยกเป็น หนี้ที่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรงจำนวน 6,267,230.04 ล้านบาท คิดเป็น 79.86% ของหนี้สาธารณะทั้งหมด

เครดิตฟรี

โดยหนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินโดยมีรัฐบาลค้ำประกัน ขณะที่หนี้ที่ไม่เป็นภาระต่องบประมาณโดยตรง คือหนี้ที่หน่วยงานเป็นผู้รับภาระหรือมีแหล่งรายได้อื่นที่ไม่ใช่งบประมาณมาชำระหนี้มีจำนวน 1,580,925.84 ล้านบาท คิดเป็น 20.14 % ของหนี้สาธารณะทั้งหมด
“เมื่อวิเคราะห์ภาระหนี้ประกอบกับแผนการกู้เงินและการชำระหนี้ในอนาคตพบว่า อยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ และยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กำหนดไว้”
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ วันที่ 30 ก.ย.63 พบไทยมียอดหนี้สาธารณะคงค้าง 7,848,155.88 ล้านบาท

สล็อต xo

วานนี้ (27 พ.ย.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือน เม.ย.- ก.ย.ที่ผ่านมา ด้วย พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรค 2 กำหนดให้กระทรวงการคลัง สรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือน มี.ค.และเดือน ก.ย. ของทุกปี
โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้ำประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้ำประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือน ต.ค.-มี.ค. และเดือน เม.ย.-ก.ย.ตามลำดับ กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา 2563 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือน เม.ย.-ก.ย.นี้
1.รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563 ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย.นี้ มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเป็นหนี้รัฐบาล 6,734,881.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 795,980.29 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ท้าธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้้าประกัน) จำนวน 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7,821.47 ล้านบาท
หนี้สาธารณะแบ่งตามอายุเงินกู้คงเหลือจะเป็นหนี้ระยะยาว เป็นหนี้ที่จะครบกำหนดชำระเกินกว่า 1 ปี 6,770,098.48 ล้านบาท หรือร้อยละ 86.26 และหนี้ระยะสั้นที่จะครบกำหนดชำระภายในไม่เกิน 1 ปี 1,078,057.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.74 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง
[NPC5]ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง จำนวนทั้งสิ้น 7,848,155.88 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้ต่างประเทศ จำนวน 139,390.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.78 และหนี้ในประเทศ จำนวน 7,708,765.77 ล้านบาท หรือร้อยละ 98.22 ของยอดหนี้สาธารณะคงค้าง

lesphrasesde

Back to top