Home » หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะ

slotxo

หนี้สาธารณะ Public debt หรือ หนี้ของรัฐบาล Government debt คือหนี้ที่ถือโดยรัฐบาลกลาง, หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรของรัฐ รวมไปถึง รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการค้ำประกันหนี้สินโดยรัฐบาล ซึ่งการเกิดขึ้นของหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลทั่วโลก มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐแบบขาดดุล หรือก็คือรายได้ของรัฐน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐ ทำให้ต้องมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลในแต่ละรอบปีงบประมาณ

xoslot

การกู้เงินของรัฐบาล มีได้หลายช่องทาง รัฐอาจกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ (เช่น ธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารกลาง), สถาบันการเงินต่างประเทศ, เอกชน, รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) เป็นต้น
คนทั่วไปมักมองว่ารัฐบาลไม่ควรก่อหนี้สาธารณะ เพราะหนี้สาธารณะนั้นจะนำมาซึ่งความสูญเสียเสถียรภาพทางการคลังและการเงินของประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดจะทำให้ประเทศเกิดวิกฤติการทางการเงิน ทัศนคตินี้ไม่เป็นจริงเสมอไปหากรัฐบาลมีการบริหารจัดการสภาพคล่องของรัฐให้ดี มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่เหมาะสม และรักษาสัดส่วนหนี้ในประเทศและต่างประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากหนี้ในประเทศมีความยืดหยุ่นในการบริหารและความเสี่ยงต่ำกว่าหนี้ต่างประเทศ เพราะรัฐบาลที่มีอำนาจรัฐสามารถเจรจากับเจ้าหนี้ ซึ่งอยู่ใต้อำนาจรัฐได้ ทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่าเงิน ตลอดจนสถานการณ์ของโลก นอกจากนี้ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและหนี้สาธารณะ ยังเป็นปัจจัยสำคัญ ต่อการยกอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถจัดหาแหล่งทุนจากต่างประเทศได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
การผิดนัดชำระหนี้สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สาธารณะต่างประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เนื่องจากอาจนำมาซึ่งการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวม ทำให้สถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วแย่ลงไปอีก ดังนั้นเมื่อประเทศเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ หรือบริหารสภาพคล่องไม่ทัน วิธีที่นิยมคือการขอกู้เงินจากแหล่งใหม่เพื่อไปใช้หนี้แก่เจ้าหนี้รายเก่า อย่างไรก็ตาม การกู้เงินจากแหล่งใหม่โดยเฉพาะจากต่างประเทศในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ มักจะถูกฝ่ายผู้ให้กู้ตั้งเงื่อนไขที่เป็นพันธสัญญาให้รัฐบาลผู้ขอกู้ต้องปฏิบัติตาม อาทิ มาตรการรัดเข็มขัด (ลดรายจ่าย)
สำหรับหนี้สาธารณะของประเทศไทยนั้น สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (http://www.pdmo.go.th/index.php) ซึ่งสถานะหนี้สาธารณะล่าสุดของไทยอยู่ที่ 173.98 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 45.34% ของจีดีพี

เครดิตฟรี

ในช่วงต้นยุคสมัยใหม่พระมหากษัตริย์ในยุโรปมักจะผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ยอมจ่ายเงินคืนโดยพลการ สิ่งนี้ทำให้นักการเงินระมัดระวังการให้กู้ยืมแก่กษัตริย์ และการเงินของประเทศที่มักทำสงครามยังคงมีความผันผวนอย่างมาก
การสร้างธนาคารกลางแห่งแรกในอังกฤษซึ่งเป็นสถาบันที่ออกแบบมาเพื่อให้กู้ยืมแก่รัฐบาลในขั้นต้นเป็นความเหมาะสมโดยวิลเลียมที่ 3 แห่งอังกฤษในการจัดหาเงินทุนในการทำสงครามกับฝรั่งเศส เขาทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ค้า และพ่อค้าในเมืองเพื่อเสนอขายปัญหาหนี้ของรัฐบาล องค์การนี้เร็ว ๆ นี้กลายเป็นธนาคารแห่งประเทศอังกฤษในที่สุดการจัดหาเงินทุนสงครามของดยุคแห่งมาร์ลโบโร และต่อมาล้วนอิมพีเรียล การจัดตั้งธนาคารได้รับการวางแผนโดย Charles Montagu เอิร์ลแห่งแฮลิแฟกซ์ที่ 1 ในปี 1694 ตามแผนการที่วิลเลียมแพตเตอร์สันเสนอเมื่อสามปีก่อน แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เขาเสนอเงินกู้ 1.2 ล้านปอนด์สเตอลิงก์กับรัฐบาล ในทางกลับกันสมาชิกจะรวมเป็นผู้ว่าการ และ บริษัท ของธนาคารแห่งอังกฤษด้วยสิทธิพิเศษด้านการธนาคารระยะยาวรวมถึงการออกธนบัตร พระบรมราชาได้รับเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงเนื้อเรื่องของน้ำหนักพระราชบัญญัติ 1694 การก่อตั้งธนาคารแห่งอังกฤษได้ปฏิวัติการเงินสาธารณะและยุติการผิดนัดชำระหนี้เช่น Great Stop of the Exchequer ในปี 1672 เมื่อ Charles II ระงับการจ่ายเงินตามตั๋วเงินของเขา นับจากนั้นรัฐบาลอังกฤษจะไม่มีวันล้มเหลวในการชำระคืนเจ้าหนี้ ในศตวรรษต่อมาประเทศอื่น ๆ ในยุโรป และต่อมาทั่วโลกได้นำสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกันมาใช้เพื่อจัดการหนี้ของรัฐบาล
ในปี 1815 เมื่อสิ้นสุดสงครามนโปเลียนหนี้ของรัฐบาลอังกฤษถึงจุดสูงสุดมากกว่า 200% ของ GDP
ในปี 2018 หนี้ของรัฐบาลทั่วโลกสูงถึง 66 ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ 80% ของ GDP ทั่วโลก
พันธบัตรรัฐบาลคือพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลแห่งชาติ พันธบัตรดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะอยู่ในสกุลเงินของประเทศในประเทศสกุลเงิน นอกจากนี้ Sovereigns ยังสามารถออกหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศได้อีกด้วย: เกือบ 70% ของหนี้ทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่างของประเทศกำลังพัฒนาตั้งแต่ปี 2522 ถึง 2549 เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ พันธบัตรรัฐบาลบางครั้งถือได้ว่าเป็นพันธบัตรที่ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากรัฐบาลของประเทศสามารถสร้าง money de novo เพื่อไถ่ถอนพันธบัตรในสกุลเงินของตนเองเมื่อครบกำหนดได้หากจำเป็น แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศจะถูกห้ามไม่ให้สร้างเงินโดยตรงตามกฎหมาย (หน้าที่ดังกล่าวได้รับมอบหมายให้ธนาคารกลางของตน) ธนาคารกลางอาจจัดหาเงินทุนโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งบางครั้งเรียกว่าการสร้างรายได้จากหนี้
หนี้รัฐบาลซึ่งมีความหมายเหมือนกันกับหนี้สาธารณะ สามารถออกได้ทั้งในสกุลเงินในประเทศหรือต่างประเทศ นักลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน: สกุลเงินต่างประเทศอาจอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินท้องถิ่นของนักลงทุน ผู้ที่ออกตราสารหนี้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศอาจไม่สามารถรับเงินตราต่างประเทศนั้นมาใช้หนี้ได้ ในวิกฤตหนี้กรีก 2010ตัวอย่างเช่นหนี้ที่จัดขึ้นโดยกรีซในยูโรและโซลูชั่นที่นำเสนอหนึ่ง (ขั้นสูงสะดุดตาด้วยโลกบ้านแบ่งเช่าในสภา (WPC) นักเศรษฐศาสตร์การเงิน ) สำหรับกรีซที่จะกลับไปเป็นของตัวเองออกเหนียว ข้อเสนอนี้จะกล่าวถึงการออกตราสารหนี้ในอนาคตเท่านั้นโดยทิ้งหนี้ที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งอาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

สล็อต xo

หนี้สาธารณะคือยอดรวมของการกู้ยืมทั้งหมดของรัฐบาลลบด้วยการชำระคืนในสกุลเงินหลักของประเทศ World Factbook ของ CIA แสดงรายการหนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP จำนวนหนี้ทั้งหมดและจำนวนเงินต่อหัวได้รับการคำนวณในตารางด้านล่างโดยใช้ GDP (PPP) และตัวเลขประชากรจากรายงานเดียวกัน
อัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพีเป็นทั่วไปยอมรับวิธีการสำหรับการประเมินความสำคัญของหนี้ของประเทศที่ ตัวอย่างเช่นหนึ่งในเกณฑ์ของการเข้าสู่สกุลเงินยูโรของสหภาพยุโรปคือหนี้ของประเทศที่สมัครไม่ควรเกิน 60% ของ GDP ของประเทศนั้น จีดีพีคำนวณของหลายประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำรวมภาษีเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งเพิ่มจำนวนของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และช่วยลดปริมาณร้อยละของอัตราส่วนหนี้สินต่อจีดีพี
รัฐบาลของเทศบาลจังหวัดหรือรัฐอาจยืมได้เช่นกัน พันธบัตรเทศบาล “munis” ในสหรัฐอเมริกาเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลท้องถิ่น (เทศบาล)
ในปี 2559 รัฐบาลของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหนี้ 3 ล้านล้านดอลลาร์และมีหนี้สินที่ยังไม่ได้รับเงินอีก 5 ล้านล้านดอลลาร์
รัฐบาลมักจะกู้ยืมเงินในสกุลเงินที่ความต้องการตราสารหนี้แข็งแกร่ง ประโยชน์ของการออกพันธบัตรในสกุลเงินเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐที่ปอนด์สเตอร์ลิงหรือยูโรคือการที่นักลงทุนจำนวนมากต้องการที่จะลงทุนในพันธบัตรดังกล่าว ประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอิตาลีและฝรั่งเศสได้ออกเป็นสกุลเงินในประเทศของตนเท่านั้น (หรือในสกุลเงินยูโรในกรณีของสมาชิกยูโร)
นักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่เต็มใจที่จะลงทุนในสกุลเงินที่ไม่มีความมั่นคงมายาวนาน ข้อเสียสำหรับรัฐบาลที่ออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินต่างประเทศคือมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรับสกุลเงินต่างประเทศเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือไถ่ถอนพันธบัตรได้ ในปี 1997 และ 1998 ในช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียปัญหานี้กลายเป็นปัญหาร้ายแรงเมื่อหลายประเทศไม่สามารถรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ได้เนื่องจากการโจมตีโดยการ เก็งกำไร
แม้ว่ารัฐบาลแห่งชาติอาจเลือกที่จะผิดนัดชำระหนี้ด้วยเหตุผลทางการเมือง แต่โดยทั่วไปแล้วการให้กู้ยืมแก่รัฐบาลแห่งชาติในสกุลเงินอธิปไตยของประเทศนั้นถือว่า “ปราศจากความเสี่ยง” และดำเนินการในอัตราที่เรียกว่า ” อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง ” เพราะนี่คือหนี้และดอกเบี้ยสามารถชำระคืนโดยการเพิ่มใบเสร็จรับเงินภาษี (ทั้งโดยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มรายได้จากภาษี) ลดลงในการใช้จ่ายหรือโดยการสร้างเงินได้มากขึ้น แต่ก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเรื่องนี้จะเพิ่มอัตราเงินเฟ้อและทำให้ลดค่าของการลงทุนเงินทุน (อย่างน้อยสำหรับหนี้ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ ) สิ่งนี้เกิดขึ้นหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์และมีตัวอย่างโดยทั่วไปไวมาร์เยอรมนีในช่วงทศวรรษที่ 1920 ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเมื่อรัฐบาลพิมพ์เงินจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ของประเทศที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้
ในทางปฏิบัติอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันสำหรับหนี้ของประเทศต่างๆ ตัวอย่างคือการกู้ยืมโดยประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปที่ใช้สกุลเงินยูโร แม้ว่าสกุลเงินจะเหมือนกันในแต่ละกรณี แต่ผลตอบแทนที่ตลาดต้องการก็สูงกว่าหนี้ของบางประเทศมากกว่าสกุลเงินอื่น ๆ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของตลาดเกี่ยวกับการละลายสัมพัทธ์ของประเทศต่างๆและความเป็นไปได้ที่หนี้จะได้รับการชำระคืน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศต่างๆผิดนัดชำระหนี้เช่นปฏิเสธที่จะชำระหนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถในการชำระด้วยเงินที่พิมพ์ออกมาก็ตาม เนื่องจากการพิมพ์เงินมีผลกระทบอื่น ๆ ที่รัฐบาลอาจมองว่าเป็นปัญหามากกว่าการผิดนัดชำระ
รัฐที่ไม่มั่นคงทางการเมืองเป็นอะไรก็ได้นอกจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น – การเป็นอำนาจอธิปไตย – ยุติการจ่ายเงิน ตัวอย่างของปรากฏการณ์นี้ ได้แก่ สเปนในศตวรรษที่ 16 และ 17 ซึ่งทำให้หนี้ของรัฐบาลเป็นโมฆะ 7 ครั้งในช่วงหนึ่งศตวรรษและปฏิวัติรัสเซียในปี 1917 ซึ่งปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อหนี้ต่างประเทศของจักรวรรดิรัสเซีย ความเสี่ยงทางการเมืองอีกประการหนึ่งเกิดจากภัยคุกคามภายนอก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผิดปกติที่ผู้บุกรุกจะยอมรับความรับผิดชอบต่อหนี้ของประเทศของรัฐที่ถูกผนวกหรือขององค์กรที่ถือว่าเป็นกบฏ ตัวอย่างเช่นเงินกู้ยืมทั้งหมดของสหพันธ์อเมริกาถูกปล่อยให้ค้างชำระหลังสงครามกลางเมืองอเมริกา. ในทางกลับกันในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนจากรัฐบาลเผด็จการและรัฐบาลนอกกฎหมายไปสู่ระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ทำให้ประเทศพ้นจากหนี้ที่รัฐบาลเดิมทำสัญญาไว้โดยอัตโนมัติ ตลาดสินเชื่อทั่วโลกที่มีการพัฒนาสูงในปัจจุบันมีโอกาสน้อยที่จะปล่อยกู้ให้กับประเทศที่ลบล้างหนี้ก่อนหน้านี้หรืออาจต้องมีการลงโทษอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้จะไม่สามารถยอมรับได้
[NPC5]พันธบัตรกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมักถูกมองว่า “ปลอดความเสี่ยง” ในสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่คำนึงถึงความเสี่ยงต่อผู้ซื้อต่างชาติที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินของผู้ให้กู้ นอกจากนี้สถานะที่ปราศจากความเสี่ยงยังถือว่าโดยปริยายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลสหรัฐและความสามารถในการชำระหนี้ต่อไปในช่วงวิกฤตการเงินใด ๆ
การให้กู้ยืมแก่รัฐบาลแห่งชาติในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน ของตนไม่ได้ให้ความมั่นใจในความสามารถในการชำระคืนเท่ากัน แต่อาจชดเชยได้ด้วยการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ให้กู้ต่างประเทศ ในทางกลับกันหนี้ของประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศไม่สามารถกำจัดได้โดยการเริ่มภาวะเงินเฟ้อสูงเกินไป และเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ของลูกหนี้ โดยปกติแล้วรัฐขนาดเล็กที่มีเศรษฐกิจผันผวนมักมีหนี้ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ สำหรับประเทศในยูโรโซน เงินยูโรเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแม้ว่าจะไม่มีรัฐใด ที่สามารถกระตุ้นเงินเฟ้อได้ด้วยการสร้างสกุลเงินเพิ่มขึ้น
การให้กู้ยืมแก่รัฐบาลท้องถิ่นหรือเทศบาล อาจมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการ กู้ยืมเงินให้กับ บริษัท เอกชนเว้นแต่รัฐบาลท้องถิ่น หรือเทศบาลจะมีอำนาจ เพียงพอในการจัดเก็บภาษี ในกรณีนี้รัฐบาลท้องถิ่นสามารถชำระหนี้ของตนได้ในระดับหนึ่งโดย การเพิ่มภาษีหรือลดการใช้จ่ายเช่นเดียวกับของชาติ นอกจากนี้เงินกู้ยืมของรัฐบาลท้องถิ่น บางครั้งได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลแห่งชาติซึ่งจะ ช่วยลดความเสี่ยง ในบางเขตอำนาจศาลดอกเบี้ยที่ได้รับจากพันธบัตรท้องถิ่น หรือเทศบาลเป็นรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งอาจเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับคนร่ำรวย

lesphrasesde

Back to top