Home » เงินกู้

เงินกู้

เงินกู้

slotxo

เงินกู้ หมายถึง การที่ผู้กู้ได้ไปขอกู้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้ให้กู้ และมีการทำสัญญากำหนดระยะเวลาที่จะชำระหนี้อย่างแน่นอน โดยจะตกลงว่าจะผ่อนชำระเป็นงวดๆ หรือจ่ายเต็มจำนวนเลยก็ได้ ซื่งผู้ให้กู้จะสามารถคิดดอกเบี้ย ได้ตามอัตราที่ตกลงกัน จำนวนเงินที่ให้กู้จะมากมายเท่าใดนั้นจะขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน หรือถ้าหากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็จะมีการคิดดอกเบี้ยค่อนข้างสูง เพราะมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม การกู้เงินมีทั้งการกู้ ในระบบธนาคาร และนอกระบบธนาคาร ซึ่งหากกู้ในระบบของธนาคารจะ มีเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การกู้โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะ คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 15% เป็นต้น ในส่วนการปล่อยกู้ของ ธนาคารยังต้องเป็นไปตามระเบียบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

xoslot

ในทางการเงินการกู้ยืม คือการให้กู้ยืมเงินโดยบุคคลองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งรายให้กับบุคคลองค์กรอื่น ๆ ผู้รับ (กล่าวคือผู้กู้) ก่อหนี้ และมักจะต้องรับผิดในการชำระดอกเบี้ยของหนี้นั้นจนกว่า เป็นการชำระคืนเช่นเดียวกับการชำระคืนเงินต้นที่ยืมมา
เอกสารแสดงหนี้ (เช่นตั๋วสัญญาใช้เงิน ) โดยปกติจะระบุจำนวนเงินต้นที่ยืมอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ ให้กู้เรียกเก็บ และวันที่ชำระหนี้ เงินกู้รายละเอียดการ จัดสรรของเรื่องสินทรัพย์ (s) สำหรับช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างผู้ให้กู้ และผู้กู้
ดอกเบี้ยเป็นแรงจูงใจให้ ผู้ให้กู้มีส่วนร่วมในการกู้ยืม ในการกู้เงินตามกฎหมายแต่ ละภาระหน้าที่เหล่านี้และข้อ จำกัด จะถูกบังคับใช้โดยการทำ สัญญาซึ่งยังสามารถวางกู้ภายใต้ข้อ จำกัด เพิ่มเติมที่รู้จักกันในสัญญาเงินกู้ แม้ว่าบทความนี้จะเน้นไปที่การกู้ยืมเงิน แต่ในทางปฏิบัติ แล้ววัตถุที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ ก็อาจถูกยืมได้
การทำหน้าที่เป็นผู้ให้ บริการเงินกู้เป็นหนึ่ง ในกิจกรรมหลักของสถาบันการ เงินเช่นธนาคาร และ บริษัท บัตรเครดิต สำหรับสถาบันอื่น ๆ การออกสัญญาหนี้ เช่นพันธบัตรเป็นแหล่งเงินทุนทั่วไป
สินเชื่อที่มีหลักประกัน เป็นรูปแบบของหนี้ที่กู้คำมั่น สัญญาสินทรัพย์บางอย่าง (เช่นรถบ้าน) เป็นหลักประกัน
สินเชื่อจำนองเป็นชนิด ที่พบมากของเงินให้กู้ยืมโดย ใช้บุคคลจำนวนมากที่จะซื้อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ผู้ให้กู้มักจะ เป็นสถาบันการเงิน จะได้รับการรักษาความปลอดภัย – เป็นภาระที่ชื่อคุณสมบัติ – จนกว่าจำนองจะจ่ายเงินออกในเต็มรูปแบบ ในกรณีของสินเชื่อ บ้านหากผู้กู้ผิดนัดชำระเงินกู้ธนาคารจะมีสิทธิตามกฎหมายที่ จะครอบครองบ้าน และขายบ้านเพื่อกู้คืน จำนวนเงินที่เป็นหนี้
ในทำนอง เดียวกันการกู้ยืมเงิน เพื่อซื้อรถอาจได้รับการค้ำประกัน โดยรถยนต์ ระยะเวลาของเงินกู้สั้น กว่ามากซึ่งมักจะสอดคล้อง กับอายุการใช้งานของรถยนต์ สินเชื่อรถยนต์มีสองประเภท คือทางตรง และทางอ้อม ในสินเชื่อรถยนต์โดย ตรงธนาคาร จะให้ยืมเงินโดย ตรงกับผู้บริโภค ในสินเชื่อรถยนต์ทางอ้อมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ (หรือ บริษัท ที่เกี่ยวโยงกัน) ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ระหว่างธนาคาร หรือสถาบันการเงินกับผู้บริโภค
เงินกู้ที่มีหลัก ประกันในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ การกู้ยืมจากหลักทรัพย์ เช่นหุ้นกองทุนรวมพันธบัตร เป็นต้นตราสารประเภทนี้จะให้ เครดิตแก่ลูกค้าโดยพิจารณา จากคุณภาพ ของหลักทรัพย์ที่จำนำ สินเชื่อทองคำจะออกให้กับลูกค้าหลังจากการประเมินปริมาณ และคุณภาพของทองคำในรายการที่จำนำ นิติบุคคลยังสามารถปล่อยสินเชื่อที่มีหลัก ประกันได้โดยการจำนำ ทรัพย์สินของ บริษัท รวมทั้ง บริษัท เองด้วย อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่มี หลักประกันมักจะต่ำกว่าเงินกู้ ที่ไม่มีหลักประกัน โดยปกติแล้วสถาบันให้กู้ยืมจะจ้างบุคคล (แบบเหมาจ่ายหรือตามสัญญา) เพื่อประเมินคุณภาพของหลักประกัน ที่จำนำก่อนที่จะลงโทษเงินกู้

เครดิตฟรี

เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน คือเงินกู้ที่เป็นตัวเงินที่ไม่มีหลักประกัน กับทรัพย์สินของผู้กู้ สิ่งเหล่านี้อาจหาได้จาก สถาบันการเงินภายใต้แนวทาง หรือแพ็คเกจทางการตลาดที่แตกต่างกัน:
บัตรเครดิต
สินเชื่อส่วนบุคคล
ธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อ
พันธบัตร บริษัท (อาจมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน)
การให้กู้ยืมแบบเพียร์ทูเพียร์
อัตราดอกเบี้ยที่ ใช้บังคับกับรูปแบบที่แตกต่าง กันเหล่านี้อาจแตกต่างกัน ไปขึ้นอยู่กับผู้ให้กู้ และผู้กู้ สิ่งเหล่านี้อาจ ถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือไม่ก็ได้ ในสหราชอาณาจักรเมื่อนำไปใช้กับ บุคคลเหล่านี้อาจมาภายใต้ เครดิตของผู้บริโภคตาม พระราชบัญญัติ 1974
อัตราดอกเบี้ยของ เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน มักจะสูงกว่าเงินกู้ที่มีหลักประกัน เนื่องจากตัวเลือกของผู้ให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันในการ ไล่เบี้ยกับผู้กู้ในกรณีที่ผิดนัด ชำระหนี้นั้นมีข้อ จำกัด อย่างมากทำให้ผู้ให้กู้มีความเสี่ยงสูง กว่าเมื่อเทียบกับเงินกู้ ที่มีหลักประกัน ผู้ให้กู้ที่ไม่มีหลักประกัน จะต้องฟ้องร้องผู้กู้ ได้รับการตัดสิน เรื่องเงินสำหรับ การละเมิดสัญญาจากนั้น ดำเนินการตามคำพิพากษา ต่อทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันของผู้กู้ (นั่นคือสิ่งที่ยังไม่ได้จำนำ ไว้กับผู้ให้กู้ที่มีหลักประกัน) ในการพิจารณา คดีล้มละลายผู้ให้กู้ที่มีหลักประกัน มักมีลำดับความสำคัญเหนือ ผู้ให้กู้ที่ไม่มีหลักประกันเมื่อ ศาลแบ่งทรัพย์สินของผู้กู้ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ย ที่สูงขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงเพิ่มเติม ที่ในกรณีที่มีการล้มละลายหนี้อาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
เงินกู้ตามความต้องการ คือเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่มีวันที่ กำหนดสำหรับการชำระคืน แต่สินเชื่อเพื่อความ ต้องการจะมีอัตราดอกเบี้ยลอย ตัวซึ่งแตกต่างกันไปตาม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สำคัญหรือเงื่อนไขสัญญาอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ ความต้องการเงินกู้สามารถ “เรียก” สำหรับการชำระคืนโดยสถาบันที่ให้กู้ยืมได้ตลอดเวลา ความต้องการเงินกู้อาจ ไม่มีหลักประกันหรือไม่มี หลักประกัน
เงินกู้เงินอุดหนุน เป็นเงินกู้ที่ดอกเบี้ย จะลดลงอย่างชัดเจน หรือซ่อนเงินอุดหนุน ในบริบทของเงินกู้วิทยาลัย ในสหรัฐอเมริกา หมายถึงเงินกู้ที่ ไม่มีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ในขณะที่นักเรียนยังคง ลงทะเบียนเรียนในการศึกษา

สล็อต xo

เงินกู้แบบผ่อนปรน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “เงินกู้นอกระบบ” จะได้รับตามเงื่อนไข ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากกว่าเงินกู้ ในตลาดไม่ว่าจะผ่านอัตราดอกเบี้ย ที่ต่ำกว่าตลาดตามระยะเวลาผ่อนผัน หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เงินให้กู้ยืม ดังกล่าวอาจจะทำโดยรัฐบาล ต่างประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ หรืออาจจะเสนอขายให้แก่พนักงาน ของสถาบันสินเชื่อในฐานะที่ เป็นผลประโยชน์ของพนักงาน (บางครั้งเรียกว่าเงย ) สินเชื่อส่วนบุคคลทั่ว ไปรวมถึงเงินให้สินเชื่อจำนอง , สินเชื่อรถยนต์, เส้นส่วนของบ้านของเครดิต, บัตรเครดิต , เงินให้สินเชื่อผ่อนชำระ และสินเชื่อ คะแนนเครดิตของผู้กู้เป็น องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดจำหน่าย และ และอัตราดอกเบี้ย ( เมษายน ) ของเงินให้สินเชื่อเหล่านี้ การชำระเงินรายเดือนของ สินเชื่อส่วนบุคคลสามารถ ลดลงได้โดยการเลือกเงื่อนไข การชำระเงินที่ยาวขึ้น แต่ดอกเบี้ยที่จ่ายโดยรวมก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคล ได้จากธนาคารผู้ให้กู้ทางเลือก (ที่ไม่ใช่ธนาคาร) ผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์ และผู้ให้กู้ส่วนตัว
[NPC5]การให้กู้ยืมแบบล่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการละเมิดในการให้เงินกู้ โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการให้เงินกู้เพื่อทำให้ผู้กู้อยู่ในสถานะที่จะได้เปรียบเขาหรือเธอ จำนองซับไพรม์ให้กู้ยืม และการให้กู้ยืม payday เป็นสองตัวอย่างที่เจ้าหนี้ไม่ได้รับอนุญาตหรือการควบคุมผู้ให้กู้จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นปลาฉลามเงินกู้
การกินดอกเบี้ยเป็นรูปแบบอื่นของการละเมิดโดยผู้ให้กู้เรียกเก็บดอกเบี้ยมากเกินไป ในช่วงเวลาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอัตราดอกเบี้ยที่ยอมรับได้นั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่ไม่มีดอกเบี้ยเลยไปจนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ จำกัด บริษัท บัตรเครดิตในบางประเทศถูกองค์กรผู้บริโภคกล่าวหาว่าปล่อยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยแพงและหาเงินจาก “ค่าบริการเพิ่มเติม” ที่ไม่สำคัญ นอกจากนี้การละเมิดยังสามารถเกิดขึ้นในรูปแบบของลูกค้าที่ละเมิดผู้ให้กู้โดยไม่ชำระคืนเงินกู้หรือมีเจตนาที่จะฉ้อโกงผู้ให้กู้ แม้ว่าเงินกู้จะไม่ได้เริ่มต้นเป็นรายได้ให้กับผู้กู้ แต่ก็กลายเป็นรายได้ให้กับผู้กู้หากผู้กู้หลุดพ้นจากภาระหนี้ : 111 ดังนั้นหากหนี้หมดแล้วผู้กู้จะได้รับรายได้เท่ากับจำนวนหนี้ที่ต้องชำระ ประมวลรัษฎากรภายในรายการ “รายได้จากการจำหน่ายของหนี้สิน” ในมาตรา 61 (ก) (12) เป็นแหล่งที่มาของรายได้รวม
ตัวอย่าง: X เป็นหนี้ Y $ 50,000 หาก Y ปลดภาระหนี้ X จะไม่เป็นหนี้ Y $ 50,000 อีกต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ในการคำนวณรายได้จะถือว่าเช่นเดียวกับที่ Y ให้ X 50,000 ดอลลาร์
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของ “การปลดปล่อยของหนี้” ดูที่มาตรา 108 ( การยกเลิกหนี้ (COD) รายได้ ) ของประมวลรัษฎากรภายใน

lesphrasesde

Back to top