Home » ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก

slotxo

พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

xoslot

เพราะคุณต้องได้มากกว่า

สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียด
วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานถึง 1 – 5 ปี
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 59 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 25 – 59 ปี
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
ผู้มีรายได้ประจำ
• สำเนาบัตรประชาชน
• ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
• สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
• กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
• สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน
• กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
• กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
• สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
• สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

เครดิตฟรี

ประวัติธนาคาร
ปี 2507 – 2516
ธนาคารได้ขยายขอบเขตการให้บริการทางการเงินสู่ภาคธุรกิจและเอกชนเพิ่มขึ้นเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของทางการ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเภศ และในปี 2516 ธนาคารจึงได้ดำเนินธุรกิจด้วยฐานะธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยการขยายฐานการให้บริการสู่ลูกค้าประชาชนโดยทั่วไป และใช้คำขวัญว่า “ธนาคารทหารไทย รับใช้ประชาชน”
ปี 2530
ธนาคารได้ขยายฐานการให้บริการทางการเงินออกไปสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยจัดตั้งบริษัทเงินทุนทีเอ็มบี (ฮ่องกง) จำกัด และต่อมายกฐานะขึ้นเป็นสำนักงานผู้แทนฮ่องกง
ปี 2536 – 2538
เป็นระยะเวลาที่ธนาคารได้ดำเนินนโยบาย “มุ่งสู่ธนาคารคุณภาพ” ในระยะที่ 1 อันเป็นการเตรียมความพร้อม โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของธนาคาร โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ Total Quality Service (TQS) และได้พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบงานสาขาแบบ Quality Branch พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูลภายในสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยเป็นการส่งผ่านระบบ E-mail และ Intranet พัฒนาระบบหักบัญชีอิเล็กทรนิกส์ระหว่างธนาคารพัฒนาบริการทางเงินของธนาคารให้ได้มาตราฐาน ISO 9000 รวมทั้งจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย จำกัด โดยได้รับอนุญาติให้ดำเนินการได้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539 และปี 2540 จึงได้ขยายการดำเนินการสู่ระยะที่ 2 ใน 3 ระดับ คือ ระดับองค์กรระดับปฏิบัติการ และระดับพนักงาน
ปี 2544
ธนาคารมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยการจัดตั้งหน่วยงานสายการตลาด เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายบริการของธนาคาร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงในด้านสินเชื่อ และสำนักงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการทางด้านเทคโนโลยีธนาคารได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า (Core Banking) การพัฒนาระบบ Credit Scoring ระบบ Trade Finance ระบบ Treasury รวมทั้งระบบงาน Retail Banking

สล็อต xo

ปี 2547
ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการรวมกิจการดังกล่าวส่งผลให้เป็นธนาคารใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 โดยมีขนาดสินทรัพย์ประมาณ 7 แสนล้านบาท เป็นอันดับ 5 ของระบบธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการมีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือ ทำให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร หรือ Universal Banking ได้เป็นอย่างดี
[NPC5]ปี 2550
ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 25,000 ล้านหุ้นแก่ ING Bank N.V. ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน 1 ใน 20 ของสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ 1 ใน 10 อันดับแรกของสถาบันการเงินที่ใหญ่ในยุโรป รวมทั้งกระทรวงการคลัง และกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงในประเทศ โดยหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเสนอขายแก่สถาบันการเงินและกองทุนในต่างประเทศ ธนาคารประสบความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีมูลค่าการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 37,622 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 14.4% ณ สิ้นปี 2550

lesphrasesde

Back to top