Home » สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

slotxo

เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น

xoslot

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้
อัตราดอกเบี้ยต่ำ
รับผลตอบแทนสูง
วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาท
วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
สำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืน
ผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอก
ผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปี
รับเครดิตเงินคืน
ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)
จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี
รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)
คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้
เงื่อนไข
ผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร(MOU)
ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
สิทธิพิเศษ ! รับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม (อบ.2) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรกสำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร เท่านั้น
คุ้มครองภาระสินเชื่อสวัสดิการฯ ให้แก่ผู้กู้ กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุ โดยช่วยปลดภาระหนี้สินให้ครอบครัวผู้กู้ เมื่อผู้กู้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุ
วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อคน ต่อปีกรมธรรม์โดยคุ้มครองทันที ที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้
ผู้กู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ปีแรกของระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแทนผู้กู้
ผู้กู้ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย หรือส่งมอบเอกสารใด ๆ ให้แก่บริษัทประกัน

เครดิตฟรี

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด
เป็นสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญทหาร ที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ โดยผู้กู้จะต้องนำหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดมายื่นพร้อมกับเอกสารประกอบ เพื่อติดต่อขอใช้บริการกับธนาคารฯ
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
รับเครดิตเงินคืน
กู้ได้สูงสุด 100%
ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ
สำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืน
ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี
ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ
ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ
เงื่อนไข
ผู้สมัครต้องยื่นหนังสือรับรองสิทธิ์ต้นฉบับให้ธนาคารฯ เท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารฯกำหนด
อัตราดอกเบี้ย MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 90 ปี
ก่อตั้งขึ้นด้วยความคิดริเริ่มของ ฯพณฯ พลเอก สฤษดิ์ ธนะรัตน์ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2488 ธนาคารเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2500 ณ สำนักงานใหญ่ ถนนราชดำเนิน โดยมีประเภทบริการที่จำกัดและมุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหาร และข้าราชการทหารเป็นหลัก หลังจากนั้นจึงได้พัฒนา และเติบโตขึ้นโดยลำดับ จนกระทั่งในปี 2506 ธนาคารจึงได้เปิดสาขาแห่งแรกคือ สาขาราชประสงค์

สล็อต xo

ในปี 2521 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากอาคาร 2 ถนนราชดำเนิน มาสู่อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บริเวณมุมถนนพญาไทตัดกับถนนศรีอยุธยา และปี 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งให้ธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรกจาก 10 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท ธนาคารได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งสามารถให้บริการรับฝากถอนเงินต่างสาขาระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขาในกรุงเทพฯ? ได้เป็นครั้แรกในปี 2526 และพัฒนาระบบเงินฝากให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบในปี 2528 ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ที่พร้อมมูลด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน ต่อมาในปี 2537 ธนาคารได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
ธนาคารได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002 จากสถาบัน UKAS และจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนมีการจัดองค์กรที่ดี (Corporate Good Govermance) ธนาคารจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้บริหารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ฝากเงินและลูกค้า และจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ธนาคารได้ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม เพื่อรองรับกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตและกฎระเบียบที่เข้มงวด โดยจัดตั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อและฝ่ายสอบทานสินเชื่อ เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคาร นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัท จัดการอสังหาริมทรัพย์ทหารไทย จำกัด
ธนาคารได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ในการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และนำระบบงาน Core Banking มาทดลองใช้ใน 10 สาขา รวมทั้งปรับปรุงเครือข่ายสาขาให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และส่งเสริมการแข่งขัน โดยเปิดสาขาย่อยขนาดเล็กในรูปแบบ KIOSK และขยายเวลาการบริการให้สอดคล้องกับพื้นที่ และได้ปรับโครงสร้างทางด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่
ธนาคารได้ทำการ “Re-branding” โดยได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารเป็น “TMB Bank Public Company Limited.” เปลี่ยนโลโก้เป็นTMB Corporate Logoและเปลี่ยนคำขวัญเป็น “ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต” – “Better Partner, Better Value” เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการเงินที่ให้บริการครบวงจร (Universal Bank)
[NPC5]ธนาคารได้ปรับองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Organization) ด้วยการบริหารจัดการที่มุ่งตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งยังได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และทำกำไร
การรวมกิจการของทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต เป็นการยกระดับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้า เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของไทย ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐในการส่งเสริมการรวมกิจการเพื่อเพิ่มขนาดกิจการและศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากทั้ง 2 ธนาคารมีจุดแข็งที่แตกต่างกันและส่งเสริมกัน โดยทีเอ็มบีมีความโดดเด่นในเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝาก และนวัตกรรมทางการเงินที่แตกต่างจากธนาคารอื่นๆ ขณะที่ธนชาตเป็นผู้นำด้านสินเชื่อลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาด
การรวมกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของธนาคารใหม่ ซึ่งจะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกือบเท่าตัว มีสินทรัพย์รวมกันเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแตะระดับ 10 ล้านคน มีช่องทางการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้น และมีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการต้นทุนในการทำธุรกิจเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ส่งผลให้ธนาคารแห่งใหม่ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมธนาคารไทยและระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

lesphrasesde

Back to top