Home » สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

slotxo

กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน
ระยะเวลาผ่อน
ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
ปีที่ 1 = 2.86% ต่อปี
ปีที่ 2 = 3.86% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.29% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR – 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น
เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
ใบรับรองเงินเดือน
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุญาตปลูกสร้าง
แบบแปลน
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

เครดิตฟรี

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2564
ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมปลูกสร้างอาคาร
เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก
หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต
วงเงิน
วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย
วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย
ปีที่ 1 = 3.00% ต่อปี
ปีที่ 2 = 4.00% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR – 1.15% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา

  • กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
  • กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.75% ต่อปี

สล็อต xo

วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
คุณสมบัติ
เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล
บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
[NPC5]เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

lesphrasesde

Back to top