Home » โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

slotxo

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงิน
ของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เฉพาะกรณีกู้ใหม่
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาท
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และสามารถขอกู้เกิน 40 ปีได้ โดยอายุของบุตรที่กู้ร่วมเมื่อรวมกับระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 – ปีที่ 2 คงที่ = 2.00% ต่อปี
ปีที่ 3 – ปีที่ 4 คงที่ = 3.10% ต่อปี
ปีที่ 5 – ปีที่ 6 = MRR -2.00% ต่อปี
ปีที่ 7 จนถึงตลอดอายุสัญญา

 • กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีสวัสดิการไม่มีเงินฝาก = MRR-1.00% ต่อปี
  หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร
  คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
 • คุณสมบัติ
  ประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยกู้ร่วมกับบุตรที่บรรลุนิติภาวะหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น
  บุตรที่กู้ร่วมต้องไม่มีภาระผูกพันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
  เอกสาร
 • เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
  สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

เครดิตฟรี

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563
กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการหากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินโครงการแล้ว กำหนดเงื่อนไขการใช้วงเงินสำหรับลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) กรณีลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  (2) กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก (เกรด A)
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  หมายเหตุ
  นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต
  วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
  วงเงิน
 1. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน
 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย (ทั้งกรณีลูกค้ารายย่อยและกรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก)
 1. วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์รายได้
  2.1 กรณีลูกค้ารายย่อย
 • เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิต่อเดือนและเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
  2.2 กรณีลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • เงินงวดผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินเดือนสุทธิ กรณีผู้บริหารระดับสูง
  ระยะเวลาผ่อน
  -ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1 = 0.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 = 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 3 = 4.75% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนตลอดอายุสัญญา
 • กรณีรายย่อยทั่วไป = MRR-0.75% ต่อปี
 • กรณีรายย่อยสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี

สล็อต xo

ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร
เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  [NPC5]เอกสารหลักประกัน
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

lesphrasesde

Back to top