Home » โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

slotxo

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
สามารถตรวจสอบกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร ได้ที่นี่
1.สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
2.สมาคมไทยรับสร้างบ้าน
3.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) เพื่อปลูกสร้างอาคาร
(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
(6) เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และ ข้อ (7) เท่านั้น
(7) กู้เพิ่ม เพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
-กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

เครดิตฟรี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มบริษัทหรือสมาคมรับสร้างบ้าน หรือกลุ่มบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป
ปีที่ 1 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.05% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
อัตราดอกเบี้ย สำหรับปลูกสร้างทั่วไป
ปีที่ 1 = 3.15% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-2.75% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.35% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  เอกสาร
  เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  รูปถ่ายกิจการ
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
  สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
  ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
  หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  แบบแปลน
  ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

สล็อต xo

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข
ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 2. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  หมายเหตุ : เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
  [NPC5]วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
  วงเงิน
  วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
  ระยะเวลาผ่อน
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

lesphrasesde

Back to top