Home » โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

slotxo

ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
 2. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
  หมายเหตุ : เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
  วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
  วงเงิน
  วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
  ระยะเวลาผ่อน
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ย
  กู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย
  ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี
  ปีที่ 2 – ปีที่ 3 = MRR-2.40 ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR
  กู้ชำระหนี้ฯ
  ปีที่ 1 = 4.50% ต่อปี
  ปีที่ 2 – ปีที่ 3 = MRR-1.65 ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MRR
  ค่าธรรมเนียม
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
  คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
  คุณสมบัติ
 3. สำหรับลูกค้ากู้ใหม่
  สามารถขอกู้พร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ ของธนาคาร ทุกวัตถุประสงค์การกู้ได้ ยกเว้น วัตถุประสงค์กู้ซื้ออุปกรณ์พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายเงินกู้เป็นงวดตามผลงานก่อสร้าง
 4. สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคารต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง ปกติและสม่ำเสมอทุกเดือน และมียอดเงินต้นที่ชำระคืนให้ธนาคารแล้วทุกบัญชีรวมกัน (วงเงินกู้ปัจจุบัน ลบ เงินต้นคงเหลือ) ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • กรณีกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยที่ ต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 12 เดือน หรือประวัติการผ่อนชำระจำนวนงวดการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง จำนวนเงินผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่เคยถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชำระหนี้
 • กรณีกู้ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 24 เดือน หรือประวัติการผ่อนชำระจำนวนงวดการผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 20 ครั้ง จำนวนเงินผ่อนชำระต้องไม่น้อยกว่า 24 เดือน และไม่เคยถูกปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชำระหนี้
  เอกสาร
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

เครดิตฟรี

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อโครงการบ้านจัดสรร (Developer)
ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 2.80% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR – 0.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

สล็อต xo

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developerที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP
 2. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 3. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  เอกสาร
  เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  [NPC5]ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  รูปถ่ายกิจการ
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
  สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

lesphrasesde

Back to top