Home » โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

slotxo

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.
(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น
(6) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
(7) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
(8) เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อม กับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ (1) และ (5) เท่านั้น
หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
วงเงินให้กู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ตั้งแต่ 8 ล้านบาท ขึ้นไป
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1- 2 = 2.22% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR –3.46% ต่อปี
ปีที่ 4 -7 = MRR –2.00% ต่อปี
ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR – 0.50% ต่อปี
กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ = MRR
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกค้าที่มีรายได้(Gross) ตั้งแต่ 70,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 2. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 3. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  เอกสาร
  เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  รูปถ่ายกิจการ
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
  สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
  ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
  หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
  สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  แบบแปลน
  ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

เครดิตฟรี

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อ D Plus
ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น แฟลต และบ้านเช่า
วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
วงเงิน
วงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

สล็อต xo

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 1.99% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.40% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.45% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR – 0.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
[NPC5]คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการจัดสรรของ Developerที่ธนาคารรับเป็นโครงการ Fast Track/ Smart Fast Track / Regional Fast Track / LTF/ BZP
 2. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 3. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  เอกสาร
  เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  รูปถ่ายกิจการ
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
  สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

lesphrasesde

Back to top