Home » โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

slotxo

ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

xoslot

วัตถุประสงค์การยื่นกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
หมายเหตุ

 • นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า
 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด
  วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
  วงเงิน
  วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
  ระยะเวลาผ่อน
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ย
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  ปีที่ 1 = 3.25% ต่อปี
  ปีที่ 2 = MRR -2.65% ต่อปี
  ปีที่ 3 = MRR -2.25% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
  กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินกู้รวมทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
  ปีที่ 1 = 3.00% ต่อปี
  ปีที่ 2 = MRR -2.90% ต่อปี
  ปีที่ 3 = MRR -2.40% ต่อปี
  ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR-1.00% ต่อปี
  กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
  คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
  คุณสมบัติ
  1.เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
  2.เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  เอกสาร
  เอกสารส่วนบุคคล
  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
  เอกสารทางการเงิน
  พนักงานประจำ
  ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
  สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  รูปถ่ายกิจการ
  สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  เอกสารหลักประกัน
  สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ ( กรณีซื้อ)
  สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

เครดิตฟรี

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB
ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)
วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต
  วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน
  วงเงิน
  วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
  ระยะเวลาผ่อน
  ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม
  อัตราดอกเบี้ย
  ปีที่ 1-3 = 3.25% ต่อปี
  ปีที่ 4-5 = 4.15% ต่อปี
  ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา
  กรณีลูกค้าสวัสดิการ = MRR – 1.00% ต่อปี
  กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR – 0.50% ต่อปี
  หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร
  ค่าธรรมเนียม
  ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม

สล็อต xo

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
คุณสมบัติ
กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป
กลุ่มลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสาร
เอกสารทางการเงิน
พนักงานประจำ
ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
รูปถ่ายกิจการ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
[NPC5]เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
แบบแปลน
ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

lesphrasesde

Back to top