Home » Archives for June 19, 2021

Day: June 19, 2021

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ slotxo เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงสุขใจ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ* *สอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 xoslot วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันทีชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือนผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือนสะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยากคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันค่าธรรมเนียมฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการค่าอากรแสตมป์ 0.05%…

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ slotxo เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์ xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/รายอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปีกรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปีรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปีเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคารมีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิมีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงินและควรใช้บริการ Mobile Banking…

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์

สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ slotxo เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินหมุนเวียนในกิจการของสหกรณ์รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืน โดยแบ่งเป็นลูกค้ารายใหม่ หรือลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาน้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุดได้ ไม่เกินรายละ 250 ล้านบาทลูกค้ารายเดิม ที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคารมาไม่น้อยกว่า 1 ปี วงเงินให้กู้สูงสุด ไม่เกิน รายละ 2,000 ล้านบาททั้งนี้ วงเงินให้กู้รวมที่มีกับธนาคาร (Total Exposure) ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนของสหกรณ์ และวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้และภาระผูกพันไปแล้วรวมกับวงเงินที่ขอกู้ครั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ xoslot อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดประเภทสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะสั้น เช่น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงินวงเงินกู้ระยะยาวรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์…

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู slotxo เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพ เพื่อให้ครูปราศจากหนี้สิน สามารถอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ xoslot คุณสมบัติกลุ่มมีสมาชิกเป็นครู ที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอ/จังหวัดเดียวกัน จำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปรวมตัวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีคณะกรรมการบริหารมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน กำหนดเงื่อนไขการเป็นสมาชิก และการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกของกลุ่มใหญ่อย่างชัดเจนมีเงินกองทุนสำรองภายในกลุ่มจากการออมร่วมกันของสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนมีแนวทาง/มาตรการ/วิธีการ/โครงการ/แผนงานในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มให้ดีขึ้นทั้งนี้ สมาชิกออมเงินสัจจะเข้ากองทุนสำรองของกลุ่มใหญ่ จำนวนเท่ากันทุกเดือน โดยมีการจัดทำทะเบียนคุมการรับฝากของสมาชิกคุณสมบัติผู้กู้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการกับธนาคารมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ดังนี้– ไม่เกิน 65 ปี หรือ– เกิน 65 ปี…

สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

สินเชื่อวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน slotxo เพื่อข้าราชการครู นำไปชำระหนี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศชาติ ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างวินัยการออม xoslot คุณสมบัติผู้กู้เป็นข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับเงินวิทยฐานะ และมีกิจกรรมเงินออมกับธนาคารออมสินตลอดอายุสัญญามีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 60 ปีมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ต้องผ่านการรับรองคุณสมบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายวัตถุประสงค์การกู้เงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินที่มีหลักฐานชัดเจน เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน หนี้บุคคลภายนอก หนี้สวัสดิการร้านค้า ฯลฯจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถชำระคืน ไม่เกินรายละ 700,000 บาท และเงินผ่อนชำระรายเดือนไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินวิทยฐานะที่ได้รับในแต่ละเดือนระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหลักประกันการกู้เงินบุคคลค้ำประกัน จำนวน 3…

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท สำหรับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง slotxo เพื่อเป็นเงินทุน และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม และสมาชิก ธนาคารออมสินยินดี สนับสนุนกลุ่มชาวบ้านที่มีส่วนร่วมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการสินเชื่อพัฒนาชนบท ไม่ว่าจะนำไปช่วยเหลือทางด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชนต่างๆปรับปรุง หรือขยายกิจกรรมที่ทำอยู่เดิมลงทุนใหม่ในกิจกรรมเพื่อการผลิต หรือการค้าลงทุนในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์และมีแผนการ จัดเก็บเงินจากผู้ได้รับประโยชน์เพื่อใช้คืนเงินกู้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม หรือสมาชิก xoslot รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้ให้กู้ประเภทเงินกู้ระยะยาว (LT) และ/หรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ตามความเหมาะสมกับกองทุน โดยให้พิจารณาตามแผนงานโครงการและความสามารถในการชำระคืน ดังนี้ วงเงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้คณะกรรมการกองทุนทุกคนค้ำประกัน วงเงินกู้เกิน 3,000,000 บาท…

Back to top