Home » Archives for June 21, 2021

Day: June 21, 2021

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious slotxo ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(4) เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น(6)…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข slotxo ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหมายเหตุ : เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564สามารถตรวจสอบกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร ได้ที่นี่1.สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน2.สมาคมไทยรับสร้างบ้าน3.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อปลูกสร้างอาคาร(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in)

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุ-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน…

Back to top