Home » Archives for June 22, 2021

Day: June 22, 2021

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น กับ เอสซีจี โฮม

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น กับ เอสซีจี โฮม slotxo ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อปลูกสร้างอาคาร เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม / ซ่อมแซม เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 ถึง ข้อ 3…

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 slotxo ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย…

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี slotxo เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี* รับส่วนลดทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน** xoslot เงื่อนไขพิเศษหากผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้วัตถุประสงค์การยื่นกู้ซื้อบ้าน / ห้องชุดสร้างบ้าน / ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน / ที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้าน จากสถาบันการเงินอื่นและซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักที่ยื่นกู้วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินไม่เกินร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักประกันระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปีโดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย /…

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen slotxo ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เฉพาะกรณีกู้ใหม่(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินกำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาทระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดวงเงิน…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร(5)…

Back to top