Home » Archives for June 23, 2021

Day: June 23, 2021

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (Refinance In) ปี 2564 slotxo ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และอพาร์ทเม้นท์ไถ่ถอนจำนองที่ดิน และอพาร์ทเม้นท์พร้อมซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไถ่ถอนจำนองที่ดิน และอพาร์ทเม้นท์ระหว่างปลูกสร้างไถ่ถอนจำนองที่ดิน และอพาร์ทเม้นท์พร้อมต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม) (ยกเว้นชำระหนี้)วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินกรณีใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปี 2564วงเงินกู้ขั้นต่ำรายละ 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด…

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าปี 2564

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่าปี 2564 slotxo ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ซื้อที่ดินพร้อมอพาร์ทเม้นท์ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอพาร์ทเม้นท์ต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยกู้เพิ่ม (ลูกค้าเดิม)วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินกรณีใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปี 2564วงเงินกู้ขั้นต่ำรายละ 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกันระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปีอัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ =…

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (วงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท) ปี 2564

สินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ให้เช่า (วงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท) ปี 2564 slotxo วัตถุประสงค์การยื่นกู้ทุกวัตถุประสงค์การกู้(ยกเว้น การกู้ชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย MLR) xoslot วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินวงเงินกู้ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ให้กู้สูงสุด 80% ของราคาที่ดินและอาคารที่ธนาคารรับเป็นหลักประกันระยะเวลาการกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ปีอัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียมอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 คงที่ = 4%ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา = MLRหมายเหตุ: MLR ตามประกาศของธนาคารค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้…

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน slotxo วัตถุประสงค์การยื่นกู้ซื้อบ้าน / คอนโดมิเนียมสร้างบ้านต่อเติม / ขยาย / ซ่อมบ้านไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือคอนโดมิเนียมจากสถาบันการเงินอื่นที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และสร้างหรือ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัยหมายเหตุกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมอาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย xoslot วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินไม่เกิน 100% ของวงเงิน 2 ประเภทดังนี้ แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่าวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลางหมายเหตุการพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ในการให้กู้เงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วเนื่องจากมีวงเงินจำกัด xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยหมายเหตุการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1)–(9)จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้วการขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ให้กู้พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายงวดก่อสร้างอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.-กทบ. เพื่อที่อยู่อาศัยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.-กทบ. เพื่อที่อยู่อาศัยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลต และบ้านเช่าวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 4…

Back to top