Home » ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ

ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ

ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ

slotxo

รัฐบาลเตรียมลุยสางปัญหาหนี้นอกระบบโดยจะครอบคลุมทุกด้านกับ แนวทางแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ครอบคลุมทุกชนชั้นจากรัฐบาล นอกจากนี้หากพบปัญหาเจ้าหนี้ขูดรีด ท่านผู้อ่านสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 1599

xoslot

เมื่อเร็วๆนี้ทางด้านรัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนในเวลานี้นอกจากจะรับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เจอวิกฤตโควิด-19 ในเวลานี้ โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 5 ด้านดังต่อไปนี้

 1. การจัดการเจ้าหนี้นอกระบบ
  จาก พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560 ซึ่งได้เพิ่มโทษกับเจ้าหนี้นอกระบบ และเปิดช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถจดทะเบียนเป็นผู้ให้สินเชื่อในระบบได้
 2. การไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
  โดยลูกหนี้สามารถที่จะร้องทุกข์และขอคำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบได้ที่ ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา โดยสังเกตุบริเวณที่เขียนหรือสอบถามพนักงาน จุดให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจะช่วยประสานไปที่คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด เพื่อช่วยเจรจาระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้
 3. การจัดหาแหล่งเงินในระบบให้
  โดยทางภาครัฐจะเข้าไปไกล่เกลี่ยจนมูลหนี้เป็นธรรมแล้ว ลูกหนี้สามารถที่จะขอสินเชื่อในระบบได้ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้มีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (PICO Finance) ซึ่งเป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง
 4. ฟื้นฟูศักยภาพลูกหนี้
  กรณีที่ลูกหนี้ที่ยังมีความสามารถในการชําระหนี้ตํ่าเกินไป ทางด้านคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบในทุกจังหวัด จะช่วยฟื้นฟูอาชีพ ปลูกฝังความรู้และวินัยทางการเงิน ฝคำอบรมอาชีพ หรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 5. สร้างภูมิคุ้มกัน
  ภาครัฐจะพัฒนาเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนให้ทําหน้าที่ทดแทนเจ้าหนี้นอกระบบ หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน รวมทั้งจัดทํา “ฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ” เพื่อใช้กําหนดนโยบายที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายต่อไป
  ผลการดำเนินงานช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับทรัพย์สินคืนแล้ว 25,044 ราย คิดเป็นโฉนดจำนวน 21,304 ฉบับ จับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบและผู้ติดตามทวงถามหนี้โดยวิธีการผิดกฎหมายจำนวน 6,002 ราย และการให้แหล่งเงินในระบบพิโกไฟแนนซ์ มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสมจำนวน 269,880 บัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 7,018.34 ล้านบาท

เครดิตฟรี

รัฐพร้อมปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ
ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการพิเศษที่มีลักษณะเป็นการถาวร เพื่อรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วประเทศ ตั้งเป้าไว้ว่า ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะใช้เวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 สัปดาห์ และในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะ คือ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ (ศปน.ตร.) มีภารกิจในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือบุคคที่ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย หรือมีลักษณะเป็นการทำสัญญาเอารัดเอาเปรียบประชาชน นับจากเริ่มดำเนินการเมื่อ 8 มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้รับแจ้งจำนวนทั้งสิ้น 1,947 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1,548 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 399 เรื่อง เป็นผู้ต้องหา 1,090 ราย ของกลางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 245 คัน โฉนดที่ดิน 87 ฉบับ เงินสดกว่า 1,300 ล้านบาท บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง 1,373 คดี ไก่เกลียประนีประนอมจำนวน 105 เรื่อง สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องทุกข์ได้ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอัชญากรรมทางเศรษฐกิจโทร 02-2341068 หรือแจ้งร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจทุกแห่ง โทรสายด่วน 191 และ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะช่วงของการระบาดของโควิด19 การขูดรีดดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ถือเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนให้หนักหนาขึ้นไปอีก จึงได้วางแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและครอบคลุมหลายด้าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำให้การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆต้องมีคำตอบให้ประชาชนถึงความคืบหน้า โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายระยะยาว ที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้หลุดพ้นจากปัญหาของหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการเข้าถึงหนี้ในระบบ และพัฒนาความสามารถในการบริการจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมได้อย่างยั่งยืน
ในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้ ทาง MoneyGuru ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและเป็นกำลังใจให้เราผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน ส่วนใครที่มองหาตัวช่วยในการจับจ่ายใช้สอยที่ง่าย สะดวก และทำได้ที่บ้าน เรายังมีบัตรเครดิตอื่นๆ ให้เลือกใช้ เข้ามาเปรียบเทียบบัตรเครดิตได้ทุกวัน

สล็อต xo

ปัญหาหนี้นอกระบบถือเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจประการหนึ่ง ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากปัญหาความ
ยากจน และเกิดจากการที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบสถาบันการเงินได้สาเหตุที่ท าให้เกิด ปัญหาหนี้นอกระบบอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ กับค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ปัญหาจากลักษณะนิสัยของลูกหนี้ในการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมกับ ฐานะของตน ปัญหาของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นวัตถุนิยมมากยิ่งขึ้น ปัญหาการไม่สามารถกู้ยืมเงิน ในระบบสถาบันการเงินได้ และปัญหาด้านการศึกษาท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน
ดังนั้น บรรดาบุคคลที่มีเงินทุนจึงอาศัยช่องทางเหล่านี้ในการประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชน โดยอาศัย ความได้เปรียบและมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เหนือกว่าเอารัดเอาเปรียบในการให้กู้ยืมเงินแก่ ลูกหนี้ โดยเฉพาะการเรียกดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขมาโดยตลอด ซึ่งในยุค
สมัยปัจจุบันซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี และมีนายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านการคลังของประเทศ ได้พยายามวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ปล่อยกู้คิดอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ 15 ต่อปีและเสนอแพ็กเกจ แก้หนี้นอกระบบก าหนดให้เจ้าหนี้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อรายย่อย หรือ Pico Finance คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 36 ต่อปีอีกทั้งกระทรวงยุติธรรมก็ได้เสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งผู้เขียนมองว่าการแก้ปัญหาหนี้ นอกระบบจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษเพียงอย่างเดียวนั้นอาจไม่เพียงพอ ทางรัฐบาลควรจะ เสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ประชาชน กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและมีความ จำเป็นในการหาแหล่งเงินในการกู้ยืมเพื่อน ามาเสริมรายได้ ซึ่งกรณีที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ หรือกรณีที่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้บริโภครายนั้นเจ้าหนี้นอกระบบจึงเป็นทางเลือกเดียว ดังนั้น การแก้ปัญหาเจ้าหนี้นอกระบบจึงต้องพิจารณาถึงการแก้ปัญหาความยากจนไปด้วยพร้อม ๆ กัน โดยการการ ส่งเสริมให้ลูกหนี้ที่ได้กู้ยืมเงินไปน าเงินดังกล่าวไปลงทุนต่อเพื่อเพิ่มรายได้และภาครัฐจึงควรน าหลัก “รายได้น้อย – เข้าถึงสินเชื่อ – เริ่มการลงทุน – เพิ่มรายได้– เพิ่มเงินออม – เพิ่มการลงทุน – เพิ่มรายได้” มาใช้สร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนทั้งเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปอย่างยั่งยืน
[NPC5]ทั้งนี้ เมื่อร่างพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. …. ได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. ทางกระทรวงการคลัง โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังไม่มีความ จำเป็นต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 เพื่อด าเนินการจับกุมและลงโทษทางอาญาเจ้าของเงินกู้นอก ระบบ เนื่องจากแนวคิดครั้งแรกของกระทรวงการคลัง คือ จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 เพื่อจับกุม และลงโทษทางอาญาคนปล่อยเงินกู้นอกระบบ พร้อมกับเปิดให้มีบริการพิโคไฟแนนซ์ หรือสินเชื่อรายจิ๋ว กรณี ที่ต้องการกู้เงินฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยเรียกเก็บสูงไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าอัตราเงินกู้นอกระบบที่คิด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10-20 ต่อเดือนหรือประมาณร้อยละ 50-60 ต่อปีแต่เมื่อกระทรวงยุติธรรมกำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับสิ่งที่กระทรวงการคลังกำลังด าเนินการ ท าให้ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้มาตรา 44 อีกต่อไป

lesphrasesde

Back to top