Home » Single Form ฟอร์มมาตรฐาน ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล

Single Form ฟอร์มมาตรฐาน ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล

ผู้ลงทุนหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์ในการกรอกแบบฟอร์ม “เปิดบัญชีลงทุน” ไม่ว่าจะเป็นหุ้น หรือ
กองทุนรวม และหากไปเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการลงทุนรายใหม่ ก็ต้องกรอกข้อมูลเดิมครั้งแล้วครั้งเล่า แม้ว่า
ชุดข้อมูลที่กรอกเพื่อเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการการลงทุนแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ก็มีหลายส่วน
ที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการติดต่อ ซึ่งการกรอกข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ ที่เหมือนจะเป็นปัญหา
เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เมื่อเกิดขึ้นบ่อย ๆ อาจกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้หลายท่านขอพักการเปิดบัญชีไว้ก่อน หรือ

เครดิตฟรี

ล้มเลิกความตั้งใจจะลงทุน ทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการลงทุนอย่างน่าเสียดาย
“จะทำอย่างไรให้กระบวนการเปิดบัญชีลงทุน (onboarding)สะดวกมากขึ้น” นับเป็นโจทย์ที่ท้าทาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต.) จึงได้ถกคิดและร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน จนนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติสมาคมประกันชีวิตไทยและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายSingle Formฟอร์มมาตรฐาน ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล(เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564)
หน่วยลงทุน มาร่วมกันหาแนวทางลดข้อจำกัดและเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนทั้งหน้าใหม่และผู้ลงทุนปัจจุบัน

สล็อต

ให้เข้าถึงตลาดทุนได้อย่างสะดวก โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการ
ให้ประชาชนและผู้ลงทุนเปิดบัญชี คือ เข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และราบรื่น
จึงเป็นที่มาของการพัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานในการเปิดบัญชีลงทุน หรือที่เรียกว่า “Single Form” ตัวช่วย
ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสำหรับการเปิดบัญชีที่ “กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว”
สามารถเปิดบัญชีลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้ทุกประเภท และยังสามารถนำชุดข้อมูลที่กรอกแล้วไปใช้ซ้ำ
“reuse” สำหรับเปิดบัญชีหลักทรัพย์ประเภทใหม่ หรือเปิดบัญชีใหม่กับผู้ให้บริการลงทุนรายอื่น ๆ ได้ โดย
ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีก และเมื่อมีชุดข้อมูลมาตรฐานจะช่วย “ลดเวลา” ในการกรอกข้อมูลแต่ละครั้ง และ

สล็อตออนไลน์

ยังเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
สำหรับการเปิดบัญชีลงทุนด้วย Single Form แบบกรอกครั้งเดียวจบ สามารถทำได้ทั้งที่สาขาผู้ให้บริการลงทุนและช่องทางออนไลน์ ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสะดวกยิ่งขึ้นสามารถเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงส่วนวิธีกรอก Single Formครั้งแรก เริ่มด้วยขั้นตอนง่าย ๆดังนี้(1) กรอก
ข้อมูลบน SingleForm พร้อมรับรองความถูกต้องของข้อมูลการเปิดบัญชีและแนบเอกสารที่จำเป็นในการเปิดบัญชี(2) ส่ง Single Form ผ่านช่องทางที่ผู้ใหบริการจัดเตรียมไว้ ซึ่งถ้าส่งผ่านช่องทาง
ก็จะช่วยให้ขั้นตอนการเปิดบัญชี ทำได้รวดเร็วขึ้น

jumboslot

(3) เมื่อผู้ให้บริการได้รับข้อมูลแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (know your client: KYC) โดย
ขั้นตอนนี้ ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลของผู้ลงทุนไปตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน เช่น ตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนกับ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขอเปิดบัญชีนั้นมีตัวตนจริง ไม่ถูกแอบอ้างเพื่อเปิดบัญชี
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังสนับสนุนให้มีกระบวนการตรวจสอบและทำความรู้จักลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เรียกว่า e-KYC อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วย เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบที่รวดเร็ว และผู้ลงทุน
สะดวกมากขึ้น และขั้นตอนสุดท้าย

slot

(4) เมื่อผู้ให้บริการทำ KYC เรียบร้อยและอนุมัติการเปิดบัญชีแล้ว ก็เริ่มลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนได้
กรณีที่ต้องการเปิดบัญชีใหม่กับผู้ให้บริการรายอื่นเพิ่ม เพียงขอข้อมูลที่เคยกรอกไว้ใน Single Form จาก
ผู้ให้บริการลงทุนรายเดิม จากนั้นปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับรองความถูกต้องกับผู้ให้บริการรายใหม่
อีกครั้ง และหากต้องการให้ข้อมูลเพิ่มหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ลงทุนเพียงให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากที่
มีอยู่เดิม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

lesphrasesde

Back to top