Home » การคลัง

Tag: การคลัง

“ผอ.สำนักบริหารหนี้สาธารณะ” แจงเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาท ไม่กระทบวินัยการคลัง

“ผอ.สำนักบริหารหนี้สาธารณะ” แจงเงินกู้ 1.1 ล้านล้านบาท ไม่กระทบวินัยการคลัง slotxo แผนการก่อหนี้ใหม่รัฐบาลจำนวน 1.1 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเมื่อ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นวงเงินการกู้ยืมของรัฐบาลที่สูงเป็นประวัติการณ์ และทำให้ตัวเลขสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นจาก 41.71% ณ สิ้น ก.ย. 2554 เป็น 48.6% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทะลุ 50% ในปีถัดไป ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2547 ไม่เคยเกิน 50% xoslot…

ร่วมจับตาฐานะการคลังของรัฐบาลไทย

ร่วมจับตาฐานะการคลังของรัฐบาลไทย slotxo สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ หวังว่าปีใหม่นี้จะเป็นปีที่ดีของทุกๆ ท่านอีกปีหนึ่ง คิดอะไรหวังอะไรทำอะไรขอให้เป็นไปอย่างมีสติ และขอให้มีโชคเข้าข้างในการกระทำต่างๆ ของพวกเราและประเทศไทยด้วย ในช่วงราว 2–3 สัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเราคงได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับ “ปัญหาหน้าผาการคลัง (Fiscal Cliff)” ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกากันค่อนข้างบ่อย ซึ่งในที่สุดแล้วสภาคองเกรสก็ได้มีมติรับร่างกฎหมายหลีกเลี่ยงหน้าผาการคลังไปด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น โดยการตัดสินใจดังกล่าวของสภาคองเกรสถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับหลากหลายภาคส่วนทั่วโลก xoslot แต่จะว่าไปแล้ว ปัญหาหน้าผาการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความรอบคอบในการดำเนินนโยบายการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกาเองครับ โดยในอดีต รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการประกาศปรับลดอัตราภาษีเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ในช่วงประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิ้ลยู บุช ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งเป็นยุคที่เกิดปัญหาฟองสบู่ดอทคอมแตกในประเทศสหรัฐอเมริกามาตรการปรับลดอัตราภาษีดังกล่าว มีการกำหนดวันหมดอายุอย่างชัดเจน ณ สิ้นปี…

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563

ฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2563 slotxo หลังจาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2563 ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2563 เริ่มปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 186,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 14,850 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.65% ขณะที่รายได้นำส่งคลังยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยในเดือนนี้มีรายได้นำส่งคลัง 133,528 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 72,564 ล้านบาท หรือลดลง 42.24% ทำให้ดุลเงินในงบประมาณขาดดุล 53,097 ล้านบาท เมื่อนำไปรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่เกินดุล 41,886 ล้านบาท…

วิเคราะห์ ภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะ

วิเคราะห์ ภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะ slotxo ภาระผูกพันทางการคลังมักจะก่อให้เกิดความยุงยากในการบริหารจัดการทางด้าน การคลัง ซึ่งมักจะเป นสาเหตุสวนใหญในการกอให เกิดความเสี่ยงทางด้านการคลัง เนื่องจากมีความ ไมแนนอนวาจะเกิดภาระทางการคลังขึ้นหรือไมและขนาดหรือภาระที่รัฐบาลจะ้องรับผิดชอบมี มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะสงผลให เกิดการขาดดุลซ่อนเร้น (Hidden Deficit) เนื่องจากไมได มีการ รายงานในเอกสารงบประมาณ นอกจากนั้นการค้ําประกันเป นการสงเสริมให เกิด Moral Hazard โดยหนวยงานที่ได รับการค้ําประกันมักจะดําเนินงานโดยขาดความระมัดระวัง เพราะคิดวารัฐบาลจะ เป นผูชดใช หนี้ให แทนหากดําเนินงานล มเหลวหรือผิดพลาด ดังนั้นในการติดตามและประเมิน ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือหรือองค การระหวางประเทศเชน…

วิเคราะห์ เปรียบเทียบหนี้สาธารณะ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบหนี้สาธารณะ slotxo การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนี้สาธารณะที่มีการเผยแพรในปัจจุบันกับ มาตรฐานสากล1.ความครอบคลุมของหนี้ สาธารณะของไทยที่มีการจัดทํา และเผยแพรข้อมูล ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันอยูในระดับภาค สาธารณะที่ไมใชสถาบันการเงิน แต่ยังไมสมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดในสวนหนี้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นใน รายงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะยังมีสวนของกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ซึ่งถือเป็นหนี้ ของสถาบันการเงินเพิ่มเข้ามา แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ ว่าอยูในระดับภาคสาธารณะที่เป็นภาคการเงิน เนื่องจากยังไมครอบคลุมถึงหนวยงานที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ สามารถรับฝากเงินได้ ทั้งหมด xoslot 2.ความครอบคลุมหนี้ของรัฐบาล มีเพียงหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง ซึ่งไมรวมถึง หนี้ของกองทุนนอกงบประมาณ และหนี้ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น ทั้งนี้ได แยกหนี้ของ…

การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ

การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ slotxo การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะตามคู่มือ การจัดทํา ระบบสถิติการคลังเพื่อการศึกษา วิเคราะห์นโยบายการคลัง (Government Finance Statistic:GFS) ของ IMF ปี 2001 คือ xoslot จําแนกตามประเภท เครื่องมือทางการเงิน ( Financial Instrument ) ได้แก่ การมีหนี้สาธารณะ ในรูปของเงินเบิก เกินบัญชี การออกหลักทรัพย หรือตราสารทางการเงิน ได้แก่ การออกพันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้ เงิน…

Back to top