Home » สินเชื่อบ้าน

Tag: สินเชื่อบ้าน

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดวงเงิน…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร(5)…

Back to top