Home » สินเชื่อ

Tag: สินเชื่อ

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious slotxo ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(4) เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น(6)…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข slotxo ยื่นคำขอกู้ และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหมายเหตุ : เป็นการกู้ภายใต้หลักประกันประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ เพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 คูหา และต้องมีพื้นที่พักอาศัยไม่น้อยกว่าร้อยละ…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564สามารถตรวจสอบกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านที่ทำข้อตกลงกับธนาคาร ได้ที่นี่1.สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน2.สมาคมไทยรับสร้างบ้าน3.บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อปลูกสร้างอาคาร(2) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร(4) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร(5) เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in)

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Re-in) slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุ-นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้านคนละหลัง slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.เพื่อคุณ ปี 2564 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน…

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน slotxo เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล เลือกใช้จ่ายในวงเงินสูงกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ให้คุณผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอกแก่ บุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานที่มีการลงนามบันทึกการให้บริการสินเชื่อสวัสดิการเท่านั้น xoslot ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันห้าร้อยก็เปิดบัญชีได้อัตราดอกเบี้ยต่ำรับผลตอบแทนสูงวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1,500,000 บาทวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 25 เท่าของรายได้ต่อเดือนหรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทสำหรับทุกการใช้จ่ายรับเงินคืนผ่อนชำระสบายๆ แบบลดต้นลดดอกผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก นานสูงสุดถึง 12 ปีรับเครดิตเงินคืนไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปีรับฟรีความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปีแรก (สำหรับกลุ่มข้าราชการทหาร)คุ้มครองทันทีที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้เงื่อนไขผู้สมัครเป็นข้าราชการทหาร หรือ ข้าราชการ ของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ…

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร)

สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (สำหรับข้าราชการทหาร) slotxo ผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได) ลดค่าใช้จ่าย ผ่อนสบายกว่าเดิม ปีแรกผ่อนน้อย ปีต่อไปผ่อนเพิ่มตามรายได้ที่เพิ่ม (แบบขั้นบันได) ไม่มี! ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง 1% ค่าประกันอัคคีภัย ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ช่วยลดความเสี่ยง กู้ร่วมได้ 3 คน (รวมผู้กู้หลัก) นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ นำสิทธิ์ค่าเช่าบ้าน / ค่าเช่าซื้อฯ มารวมเป็นรายได้ในการพิจารณาสินเชื่อ xoslot คุณสมบัติผู้สมัครผู้กู้หลักต้องได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหาร หรือลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีอายุตั้งแต่ 20…

ทีเอ็มบี แคชทูโก

ทีเอ็มบี แคชทูโก slotxo พิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน xoslot เพราะคุณต้องได้มากกว่า สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก รายละเอียดวงเงินอนุมัติวงเงินอนุมัติระหว่าง 15,000…

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง slotxo วงเงินอนุมัติวงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท1.1 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาทวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจาก บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ( คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ )วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อจากโครงการทั่วไป1.2 กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ…

Back to top