Home » หนี้สาธารณะ

Tag: หนี้สาธารณะ

วิเคราะห์ ภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะ

วิเคราะห์ ภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะ slotxo ภาระผูกพันทางการคลังมักจะก่อให้เกิดความยุงยากในการบริหารจัดการทางด้าน การคลัง ซึ่งมักจะเป นสาเหตุสวนใหญในการกอให เกิดความเสี่ยงทางด้านการคลัง เนื่องจากมีความ ไมแนนอนวาจะเกิดภาระทางการคลังขึ้นหรือไมและขนาดหรือภาระที่รัฐบาลจะ้องรับผิดชอบมี มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะสงผลให เกิดการขาดดุลซ่อนเร้น (Hidden Deficit) เนื่องจากไมได มีการ รายงานในเอกสารงบประมาณ นอกจากนั้นการค้ําประกันเป นการสงเสริมให เกิด Moral Hazard โดยหนวยงานที่ได รับการค้ําประกันมักจะดําเนินงานโดยขาดความระมัดระวัง เพราะคิดวารัฐบาลจะ เป นผูชดใช หนี้ให แทนหากดําเนินงานล มเหลวหรือผิดพลาด ดังนั้นในการติดตามและประเมิน ภาวะเศรษฐกิจของไทยโดยบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือหรือองค การระหวางประเทศเชน…

วิเคราะห์ เปรียบเทียบหนี้สาธารณะ

วิเคราะห์ เปรียบเทียบหนี้สาธารณะ slotxo การวิเคราะห์เปรียบเทียบหนี้สาธารณะที่มีการเผยแพรในปัจจุบันกับ มาตรฐานสากล1.ความครอบคลุมของหนี้ สาธารณะของไทยที่มีการจัดทํา และเผยแพรข้อมูล ของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และธนาคารแห่งประเทศไทย ในปัจจุบันอยูในระดับภาค สาธารณะที่ไมใชสถาบันการเงิน แต่ยังไมสมบูรณ์ เนื่องจากยังขาดในสวนหนี้ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้นใน รายงานของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะยังมีสวนของกองทุนเพื่อการ ฟื้นฟูฯ ซึ่งถือเป็นหนี้ ของสถาบันการเงินเพิ่มเข้ามา แต่ก็ไม่สามารถเรียกได้ ว่าอยูในระดับภาคสาธารณะที่เป็นภาคการเงิน เนื่องจากยังไมครอบคลุมถึงหนวยงานที่เป็นสถาบันการเงินที่ไม่ สามารถรับฝากเงินได้ ทั้งหมด xoslot 2.ความครอบคลุมหนี้ของรัฐบาล มีเพียงหนี้ที่รัฐบาลกูโดยตรง ซึ่งไมรวมถึง หนี้ของกองทุนนอกงบประมาณ และหนี้ขององค กรปกครองสวนท องถิ่น ทั้งนี้ได แยกหนี้ของ…

การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ

การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ slotxo การจําแนกประเภทหนี้สาธารณะ แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะตามคู่มือ การจัดทํา ระบบสถิติการคลังเพื่อการศึกษา วิเคราะห์นโยบายการคลัง (Government Finance Statistic:GFS) ของ IMF ปี 2001 คือ xoslot จําแนกตามประเภท เครื่องมือทางการเงิน ( Financial Instrument ) ได้แก่ การมีหนี้สาธารณะ ในรูปของเงินเบิก เกินบัญชี การออกหลักทรัพย หรือตราสารทางการเงิน ได้แก่ การออกพันธบัตร ตั๋วสัญญาใช้ เงิน…

ประเด็นที่ซับซ้อนในการ “บริหารหนี้สาธารณะ”

ประเด็นที่ซับซ้อนในการ “บริหารหนี้สาธารณะ” slotxo ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากได้ประสบทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาหนี้สาธารณะอย่างรุนแรง ทั้งนี้ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และหลายประเทศในยูโรโซน ตัวอย่างเช่น อัตราส่วนหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นพุ่งสูงถึง 229% ของ GDP ในปี 2554 ในขณะที่ของกรีซและอิตาลีก็สูงเช่นกัน (160% และ 120% ตามลำดับ) สิ่งที่น่าแปลกใจอีกประการหนึ่งคือ แม้สหภาพยุโรปจะมีกฎเกณฑ์ควบคุมส่วนขาดดุลงบประมาณไม่ให้เกิน 3% ของ GDP และ xoslot หนี้สาธารณะคงค้างไม่ให้เกิน 60% ของ GDP…

หนี้สาธารณะปี 63 แตะ 49.34%

หนี้สาธารณะปี 63 แตะ 49.34% slotxo ครม.รับทราบหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ณ สิ้นงบประมาณ 63 แตะ 49.34% วงเงินรวม 7.8 ล้านล้าน เพิ่มจากปี 62 ที่อยู่ 41.1% ชี้ยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังที่ยังบริหารได้ xoslot น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบรายงานสัดส่วนหนี้สาธารณะ และรายงานสถานะหนี้สาธารณะ หนี้ภาครัฐ และความเสี่ยงทางการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังรายงานดังนี้คือ สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นจริงในรอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563…

หนี้สาธารณะ

หนี้สาธารณะ slotxo หนี้สาธารณะ Public debt หรือ หนี้ของรัฐบาล Government debt คือหนี้ที่ถือโดยรัฐบาลกลาง, หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กรของรัฐ รวมไปถึง รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการค้ำประกันหนี้สินโดยรัฐบาล ซึ่งการเกิดขึ้นของหนี้สาธารณะส่วนใหญ่ของรัฐบาลทั่วโลก มาจากการดำเนินนโยบายของรัฐแบบขาดดุล หรือก็คือรายได้ของรัฐน้อยกว่ารายจ่ายของรัฐ ทำให้ต้องมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลในแต่ละรอบปีงบประมาณ xoslot การกู้เงินของรัฐบาล มีได้หลายช่องทาง รัฐอาจกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ (เช่น ธนาคารพาณิชย์ และ ธนาคารกลาง), สถาบันการเงินต่างประเทศ, เอกชน, รัฐบาลต่างประเทศ หรือ องค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ…

Back to top