Home » โครงการ

Tag: โครงการ

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ slotxo ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายใน 18 เมษายน 2564 xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุซ่อมแซม / ต่อเติม ที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 1,000,000 บาท / หน่วยสำหรับซ่อมแซม / ต่อเติม ไม่เกิน 500,000 บาท / หน่วยโดยกำหนดอัตราส่วนรายจ่ายในการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน ดังนี้สำหรับลูกค้ารายย่อย ไม่เกิน 50%ลูกค้าสวัสดิการ (หักเงินเดือน) ไม่เกิน 80%ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 30 ปีกรมธนารักษ์พิจารณาออกหนังสือยินยอมให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุนำสิทธิการเช่าไปผูกพันเงินกู้โดยระยะเวลาตามสัญญาเช่า…

สินเชื่อ โครงการบ้านเอื้ออาทร

สินเชื่อ โครงการบ้านเอื้ออาทร slotxo รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย xoslot รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงข้าราชการชั้นผู้น้อย และพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้เช่าซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการใช้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุดของประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการเริ่มต้นจากการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม และไม่สร้างภาระที่มากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของประชาชน สร้างโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย จึงได้ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ด้วยการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิเช่าซื้อบ้าน ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจากการคัดสรรของการเคหะแห่งชาตินับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้ได้รับสิทธิไปแล้วกว่า 213,696 ราย และจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อช่วยเสริมสร้างรากฐานด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้ประชาชน สร้างเสริมโครงสร้างทางสังคมให้เข็มแข็ง ตามพันธะกิจของธนาคารที่ได้ให้ไว้ต่อสังคม“ให้บริการทางการเงิน ด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร โดยคำนึงถึงนโยบายภาครัฐประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน”ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร ต้องยื่นแบบจองสิทธิต่อการเคหะแห่งชาติก่อน หรือการเคหะพื้นที่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียด…

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน slotxo วัตถุประสงค์การยื่นกู้ซื้อบ้าน / คอนโดมิเนียมสร้างบ้านต่อเติม / ขยาย / ซ่อมบ้านไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือคอนโดมิเนียมจากสถาบันการเงินอื่นที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และสร้างหรือ ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการอยู่อาศัยหมายเหตุกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมอาคารหมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย xoslot วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินไม่เกิน 100% ของวงเงิน 2 ประเภทดังนี้ แล้วแต่จำนวนใดต่ำกว่าวงเงินตามสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญหรือผู้รับบำเหน็จรายเดือนตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันวงเงินประกันการกู้เงินในระบบบำเหน็จค้ำประกันของกรมบัญชีกลางหมายเหตุการพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ ในการให้กู้เงินโครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงิน และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้วเนื่องจากมีวงเงินจำกัด xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยหมายเหตุการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1)–(9)จะต้องเป็นไปเพื่อกรรมสิทธิ์ของตนเองและหรือคู่สมรส (จดทะเบียน) และกรณีขอกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคารแล้วการขอกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยไม่ให้กู้พร้อมกับวัตถุประสงค์การกู้ที่มีการแบ่งจ่ายงวดก่อสร้างอาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์…

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.-กทบ. เพื่อที่อยู่อาศัยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส.-กทบ. เพื่อที่อยู่อาศัยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1 slotxo กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้เงิน และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการแล้ว xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดเพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลต และบ้านเช่าวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคารระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 4…

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 slotxo ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยหมายเหตุนิยามคำว่า “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย…

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี

โครงการบ้านกตัญญูเลี้ยงดูบุพการี slotxo เพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวกับบิดามารดา ดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี* รับส่วนลดทันที เมื่อชำระเงินงวดครบ 48 เดือน** xoslot เงื่อนไขพิเศษหากผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือนสม่ำเสมอจนครบ 48 เดือน ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 1.00% ของวงเงินกู้วัตถุประสงค์การยื่นกู้ซื้อบ้าน / ห้องชุดสร้างบ้าน / ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมบ้าน / ที่ดินเปล่าพร้อมสร้างบ้าน จากสถาบันการเงินอื่นและซื้ออุปกรณ์ พร้อมกับวัตถุประสงค์หลักที่ยื่นกู้วงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินไม่เกินร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักประกันระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 40 ปีโดยอายุของผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ย /…

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย Two-Gen slotxo ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากมีวงเงินจำกัด กำหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เฉพาะกรณีกู้ใหม่(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารหมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นบ้านเช่าและแฟลตวงเงิน / ระยะเวลาผ่อนวงเงินกำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 2,500,000 บาทระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน ALL HOME slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดหมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัยยกเว้นแฟลต และบ้านเช่า กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีจากสถาบันการเงินเดิมไม่น้อยกว่า 12 เดือน และไม่ค้างชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนดวงเงิน…

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus slotxo ยื่นคำขอกู้และอนุมัติตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว) xoslot วัตถุประสงค์การยื่นกู้(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร(3) เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.(4) เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร(5)…

Back to top