Home » TFF

Tag: TFF

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ

ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” คุมกรมบัญชีกลาง วาระวิกฤติงบประมาณ slotxo ย้ายนอกฤดูกาล โยก “ประภาศ คงเอียด” มือกฎหมายกระทรวงคลังนั่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง คุมเบิกจ่ายปี 2564 – แก้ปัญหางบฯค้างท่อ xoslot ปิดงบฯปี 2563 ไปได้ไม่ถึง 3 เดือน วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. ผ่านความเห็นชอบโผโยกย้ายนอกฤดูกาล ซี 10…

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา

สำนักงบฯแจงตั้งงบลงทุนไม่ได้ตามเกณฑ์วินัยการคลัง ชงครม.เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหา slotxo ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหา กรณีตั้งงบลงทุนปี 65 ต่ำกว่าที่ พ.ร.บ.วินัยการคลัง ฯกำหนด 75,600 ล้าน สำนักงบ ฯ เตรียมแผนเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเสนอรัฐสภา 3 ช่องทาง “ดึงเอกชนร่วมทุน-ออกหน่วยลงทุน TFF -กู้เพิ่ม” xoslot นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ครม.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไข กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2565 น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลงบประมาณรายจ่าย ซึ่งตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา…

Back to top